אאא

דף ל

*הפסק באותיות. *כתיבת ס"ת ותיקונו. *הדיעות והרווחים. *טעות בשם ה'.

א.  דיני היריעות והרווחים בס"ת 1. מספר הדפים בכל יריעה בין שלש לשמונה, ויריעה בת ט' דפין יש לחלקה לארבע וחמש. 2. רוחב הדף כגון ג' פעמים למשפחותיכם, לא יותר כיון שנראה אגרת ולא פחות משום שעיניו משוטטות. 3. בסוף הספר אפילו כותב פסוק אחד בדף אחד. 4. הרווח בגליון, בס"ת מלמטה טפח מלמעלה ג' אצבעות ובין דף לדף שתי אצבעות, ובחומשין מלמטה ג' אצבעות מלמטה ב' ובין הדפים כמלא גודל. 5. הרווח, בין השיטות כמלא שיטה, בין התיבות כאות קטנה, ובין האותיות כחוט השערה. 6. אין להקטין את הכתב מפני רוחב הגליון. 7. תיבה בת ה' אותיות יכול לתלות שתים מאותיותיה מחוץ לדף, אבל אין לתלות שלש אותיות ולא תיבה שלמה בת שני מלים.

ב.   הדין כאשר טעה בכתיבת שם ה' 1. לר"י גורר מה שכתב ותולהו וכותב את השם על מקום הגרר. 2. לרבי יוסי אף תולין את השם. 3. לרבי יצחק שרי למחוק את השם בעודו לח. 4. לר"ש שזורי תולין את כל השם אבל לא את מקצתו. 5. לר"מ שם ה' אסור לכתבו ע"ג מקום גרר או מחק וכן אין לתלותו, ולכן מסלק את כל היריעה וגונזה.

שאלות לחזרה ושינון

דף ל

א.  דיני היריעות והרווחים בס"ת (7)

ב.   הדין כאשר טעה בכתיבת שם ה' (5)

 

דף לא

*הלכה כר"ש שזורי. *תפירת קרע.

א.  פסקינן הלכה כר"ש שזורי, ומפרשינן אהיכא קאי 1. לגבי דין טעה בשם, ודחינן דלא הוזכר במקומו לגבי פסקי ההלכה. 2. בן פקועה אף שהוא גדול שחיטה אמו מטהרתו, ודחינן כנ"ל. 3. המסוכן שאמר כתבו גט לאשתי כותבין ואף נותנין, ודחי כנ"ל. 4. תרומת מעשר של דמאי שחזרה למקומה שואל את הע"ה אם תיקנה ואוכל על פיו, ודחינן כנ"ל. 5. פול המצרי שזרעו לזרע ומקצתו השריש לפני ר"ה ומקצתו לאחריו, מערבן יפה ויתרום, ודחי כנ"ל. 6. למסקנא לגבי שידה דלב"ש נמדדת מבפנים ולב"ה מבחוץ, ובדעתם נחלקו האם מצטרף עובי הרגלים והלבזבזין, ולר"ש שזורי בפחות מגובה טפח נמדדין עמה. 7. רק יין הוי לעולם ראשון לטומאה, ולא שמן ודבש. 8. המקרה השני שנפסק כר"ש שזורי, גבי המעשה שנתערב לו טבל בחולין ור"ט אמר לו שיקנה פירות בשוק ויעשר עליו. ומפרשינן לל"ק שלוקח מע"ה שרובן מעשרין משום דמדאוריתא בטל ברובא והוי כתורם מן הפטור על הפטור אבל לגוי אין כח להפקיע מתרו"מ, ולא"ד לקח מגוי דקסבר שגוי מפקיע מתרו"מ אבל רוב ע"ה אינם מעשרין.

ב.   דין תפירת קרע בס"ת 1. הבא בשני שיטין יתפור ובשלש אל יתפור. 2. בחדתתא יתפור והיינו דלא אפיצן. 3. יש לתפור בגידין ולא בגרדין. 4. בעי בנקרע בין דף לדף ובין שיטה לשיטה, תיקו.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף לא

א.  הלכה כר"ש שזורי, אהיכא קאי (8)

ב.   דין תפירת קרע בס"ת (4)

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

 

דף לב

*השורות במזוזה. *מזוזה מס"ת ותפילין. *עדות רב חלבו.

א.  עשיית השורות במזוזה 1. כתב שתי מילים בשורה כשירה. 2. כתב שתים שלש ואחת הוי כמו השירה וכשירה ובלבד שלא יעשה כזנב או כקובה. 3. תיבות על הארץ, פליגי האם נכתב בסוף השורה ונראה כמו השמים שהם מעל הארץ, או בתחלת השורה ונראה כמו ריחוק השמים מהארץ. 4. פליגי האם הפרשיות פתוחות או סתומות, ונהגו עלמא בסתומות, ואמרינן דמצוה בסתומות ואף פתוחות שפיר דמי. 5. יש לכתבה כמין דף ארוך וצר, ועושה רווח מלמעלה ומלמטה כמלא אטבא דספרי. 6. כתבה כאגרת בלא דקדוק פסולה דילפינן מס"ת בגז"ש כתיבה. 7. כתב על שני דפין פסולה.

ב.   אמרינן דס"ת ותפילין שבלו לא עושים מהם מזוזה מכיון שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה, ומקשינן דאף אילו היו מורידין א"א לעשות מהם מזוזה 1. אי בעינן במזוזה פרשות פתוחות קשיא דהרי בס"ת סתומות, ותירץ דאיירי להשלים. 2. תפילין על הקלף שבמקום שיער ומזוזה על דוכסוסטוס שבמקום הבשר, ותירץ דזהו רק למצוה או דהויא פלוגתא דתנאי האם שינה בתפילין ובמזוזה פסול. 3. מזוזה בעיא שרטוט משא"כ תפילין, ותירץ דהויא מחלוקת תנאים.

ג.    עדויות רב חלבו על רב הונא 1. כרך מאחד כלפי שמע בתפילין, ועשה פרשיותיה סתומות. 2. לא התיישב על מיטה שס"ת עליה, ודעת ר"י דשרי לישב והמעשה שר"א נשמט וישב ע"ג קרקע התם היה הס"ת בבזיון.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף לב

א.  עשיית השורות במזוזה (7)

ב.   כיצד ניתן לעשות מזוזה מתפילין וס"ת שבלו (3)

ג.    עדויות רב חלבו על רב הונא (2)

לפרטים תגובות והערות: [email protected]