אאא

דף סא

*הגשה ותנופה. *הבאה והגשה. *הדרשות בתנופה.

  1. דיני הגשה ותנופה 1. המנחות הטעונות הגשה ולא תנופה: מנחות נדבה, גוים, נשים, וחוטא, ובחינוך וחביתין לת"ק איכא הגשה ולר"ש ליכא. 2. תנופה ולא הגשה: לוג שמן של מצורע ואשמו, בכורים לראב"י ולר"י, אימורי שלמי יחיד עם חזה ושוק, שתי הלחם, שני כבשי עצרת. 3. הגשה ותנופה ותנופה, מנחת העומר וקנאות. 4. הגשה ולא תנופה, לחם הפנים ומנחת נסכים.

  2. נאמר בפסוק והבאת את המנחה והקריבה הכהן והגישה, והלימודים 1. לת"ק והבאת משמע רק את הקומץ, מנחה משמע כל המנחה, ואת המנחה לרבות מנחת חוטא, וא"א למילף ממנחת נדבה שטעונה תנופה ותרוייהו שוות בעשיר כבעני להכי איצטריך קרא. 2. לר"ש והבאת בגז"ש לרבות מנחת העומר להגשה, והקריבה בגז"ש לרבות מנחת סוטה, וא"א ללמדה ממנחת חוטא שבאה חיטין, ומנחת העומר שטעונה שמן ולבונה, ותרוייהו שאינם באות קמח. 3. לר"י והבאת אתיא למנחת סוטה אבל מנחת העומר א"צ קרא דאתיא ממנחת חוטא וסוטה, ופליגי האם חשיבי מצויין. 4. מהמילה אלה ממעטינן שיחיד אינו מתנדב מנחת שעורים, אלה מאלה אתי לת"ק שהמתחייב מנחה א"צ להביא חמשתן. 5. המיעוטים מהגשה לר"ש, מאלה למעט שתי הלחם ולחם הפנים שאין מהם לאשים, הקריב הקריבה למעט מנחת נסכים שאינה באה בגלל עצמה, והגיש והגישה למעט מנחת חינוך וחביתין.

  3. דרשות הפסוקים בתנופה 1. אשר הונף ואשר הורם, מוליך ומביא מעלה ומוריד, למי שהרוחות ושמים וארץ שלו או לעצור רוחות וטללים רעים. 2. תנופה במזרח שנאמר לפני ה', והגשה במערב כיון שמנחה הוקשה לחטאת בעינן שיהא יסוד. 3. התנופות קודמות להגשות, שנאמר והניף ואח"כ והקריב. 4. תנופת אשם מצורע עם לוג השמן, שנאמר והניף אותם תנופה, ובהניף בפ"ע יצא שנאמר אותו. 5. בכורים טעונים תנופה, לראב"י בגז"ש יד משלמים ולר"י מיתורא והניחתו. 6. בני ישראל אתי למעט קרבן גוים מתנופה, אבל קרבן נשים טעון תנופה אך הן אינן מניפות, ואף גרים ועבדים משוחררין מניפים. 7. נאמר שהמקריב מניף דהיינו הכהן וידיו תביאנה והיינו הבעלים, שהכהן מניח ידיו תחת ידי הבעלים ומניף. 8. החזה על החלבים, שהאימורין ע"ג החזה ושוק לכאשר יש לחם הוא מלמעלה, החלב על החזה כשמביא מבית המטבחיים, והחלבים על החזות כאשר הולך להקטיר, ובעינן שלש כהנים משום ברוב עם הדרת מלך. 9. אחד מניף עבור כולם, וכהן מניף עבור אשה וכן לשולח קרבנותיו מחו"ל.

שאלות לחזרה ושינון

דף סא

  1. דיני הגשה ותנופה (4)

  2. דרשות הפסוק בהבאת המנחה והגשתה (5)

  3. דרשות הפסוקים בתנופה (9)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]