אאא

בכולל מיוחד שהקים הרב נסים דרעי ללימוד ש"ס וד' חלקי שו"ע בעיון, בתוכנית הספק קבוע מידי חודש בחודשו, וחזרה כל שלושת חודשים, וכן חזרות כלליות אחרי סיום כל חלק מחלקי השלחן ערוך, כך שבמשך שבע עשרה שנה מסיימים ש"ס גפ"ת וד' חלקי שו"ע עם הנושאי כלים, עומדים לסיים מחזור, ומרן שר התורה הנחה את ראש הכולל שלא להחליף את האברכים, אלא להמשיך עם אותם האברכים מחזור שני.

כמו כן לאחר שלוש שנות עמל ויגיעה הושלם החלק השני מבנין רב הפאר "אבן ברורה" על שולחן ערוך אבן העזר - מהדורת מכון "ראש פינה", פרי יגיעם ועמלם של אברכי "ראש פינה" מירושלים, בראשותו של הרב נסים דרעי, רבה של שכונת בית וגן בירושלים וחבר נשיאות מפעל הש"ס, ביאור נפלא על השו"ע והרמ"א, בו נתבאר כל דין ודין בטעמו ונימוקו מהגמרא והפוסקים ראשונים ואחרונים, ולא יהיה כספר החתום.

גם נקבצו בו כל הדינים ההלכות והביאורים המפוזרים בספרי האחרונים והשו"ת, וכן נידונים חדשים אשר  נתחדשו בדורות האחרונים, והכל בלשון יפה וקלה השוה לכל נפש, כדוגמת ספרו של בעל ה"משנה ברורה" על או"ח. חיבור זה מצטרף לסדרת הספרים שכבר זכה להוציא המכון על אבן העזר - "שו"ע אבן העזר" ונושאי כליו בששה כרכים, מוגהים ומזוקקים מן הטעויות אשר נפלו בהם לרבבות במשך הדורות, בתוספת הערות וביאורים, בעריכה מחודשת ומהדורה מאירת עיניים. "מחצית השקל", "אבני גזית", "בית מאיר", ספר "ראש פינה" מכת"י, "עצי ארזים", "שינון המשפט" ו"שינון העזר", אשר כל אחד מהם הוא יצירת מופת בפני עצמה.

דגש מיוחד הושם בחיבור זה, על ביאור כוונת דברי השו"ע והרמ"א, ובירור לשונותיהם, גילוי אוצרות הרמוזים בלשונם הזהב, ודרישה וחקירה בהתאמת דעותיהם כנגד הפוסקים שקדמו להם, ומאידך העמדת דברי הפוסקים שאחריהם האם הם מכוונים כדעת המחבר והרמ"א. כן הודגשו הבדלי המנהגים בין ההולכים בשיטת המחבר לנוהגים כדעת הרמ"א, למען תהא האבן ברורה ומאירה.

בסוף הספר נערכו מפתחות מפורטים כדי שיוכלו המעיינים למצוא כל דבר בנקל, וכל דברי חפץ הלא הם מסודרים שם על פי ערכיהם, והרי זה כעין שער אחורי להיכנס אל הנושאים הנידונים כל דבר לפי ענינו, אף במקום שהם מפורדים בספר בכמה סימנים וסעיפים. כמו כן הובאו במפתחות אלו הכרעות העניינים הנידונים, דהיינו מה הוא דין פשוט ומוסכם ואיזה שהוא נתון במחלוקת או בחילוקי דינים, דבר המועיל במיוחד לחזרה ושינון ההלכה על בוריה.

דעת לנבון נקל כי בעניינים כאלו אשר היקפם גדול ועצום בכל פניה שאתה פונה יכולה להשתרבב איזו טעות ושגיאה, ולכן על כל נידון הוצרכו העורכים לישב שבעה נקיים, בניפוי אחר ניפוי בי"ג נפה, עד כמה שידם מגעת. לא נוכל לפרט ולספר במסגרת זו כמה תלאות והרפתקאות עדו על חברי המכון במשך כל אותה עבודה כבירה זו, כמה מאמץ השקיעו בבדיקת החומר שיהיה מכוון ומדוייק, הן בתוכנו הן בסידורו והן בציוניו, עד שזכו לברך על המוגמר ביצירת פאר זו. תקוותו של "מכון ראש פינה", שספרים אלו יסייעו לכל באי שערי "אבן העזר", עד שאבן זו אשר "מאסו הבונים", תהיה ל"ראש פינה". 

צפו בתמונות: