אאא

דף סג

*תנופה וסמיכה חיין ושחוטין. *הכנת המנחות.

  1. דיני תנופה חיין ושחוטין וסמיכה 1. שלמי יחיד טעונים סמיכה ותנופה שחוטין, ומקשה שיצטרכו תנופה חיים בק"ו משלמי צבור שא"צ סמיכה, ודחי דנתמעט אותם. 2. שלמי צבור טעונים תנופה חיים ושחוטין, ובעי שיצטרך תנופה שחוט בק"ו משלמי יחיד שא"צ תנופה חיין, ודחי דגמירי שיש בצבור רק שתי סמיכות. 3. אשם מצורע טעון סמיכה ותנופה חי, ובעי שיצטריך תנופה שחוט בק"ו משלמי יחיד שא"צ תנופה חיים, ודחי שנאמר אותו למיעוטי.

  2. החילוקים בהכנת המנחות 1. מרחשת, לרבי יוסי יש לה כיסוי להו"א כיון שבאה על רחשי הלב ודחי נימא משום רחש השפתיים אלא מגמרא, ולרחב"ג בכלי עמוק ומעשיה רוחשין שנאמר נעשה במרחשת. 2. מחבת, לרבי יוסי אין לה כסוי להו"א ואתיא על מחבואי הפה ודחי שנאמר נחבאת לברוח אלא מגמרא, ולרחב"ג צפה בכלי ומעשיה קשין שנאמר ועל מחבת. 3. האומר הרי עלי מרחשת, לב"ש יהא מונח דמספקא להו נקראו כך על שם הכלי והתנדב כלי או על שם מעשיהן והתנדב מנחה, ולב"ה כולם היו כלים במקדש. 4. למנחת מאפה תנור אין להביא מאפה רעפין ויורות הערביים, ומאפה כופח לר"י אפשר להביא דנתרבה מכך שנאמר תנור שתי פעמים ולר"ש א"א שיקדיש את הסולת לשם מאפה תנור. 5. מנחת מאפה תנור לר"ש ניתן להביא אף מחצה חלות מחצה רקיקין ולר"י שנאמר קרבן פעם אחת, ולר"י או כולו חלות או כולו רקיקין שנאמר בשמן שתי פעמים ולר"י בר"י אף בדיעבד פסול דיליף מוכל האמור במנחת מחבת ומרחשת.

שאלות לחזרה ושינון

דף סג

  1. דיני תנופה חיין ושחוטין וסמיכה (3)

        2. החילוקים בהכנת המנחות (5)

 

דף סד

*עומר בשבת לרי"ש. *טעות וצורך בשבת. *חכמת בלשן.

  1. העומר בא לחכמים משלש סאין, ולרי"ש בחול מחמש ובשבת משלש משום דמוטב שירבו בהרקדה במלאכות הרבה. ומייתי מי סובר כרי"ש 1. לרי"ש בריב"ב כשחל ערב פסח בשבת מפשיט את הפסח עד החזה וקסברי כיון דאפשר לא טרחינן, ודחי דהתם שייכא בזיון קדשים, והכא לא נחשב שנעשה צורך גבוה בפחות מחמש. 2. לר"ח סגן הכהנים בשבת נקצר ביחיד מגל אחד וקופה אחת, ודחי דהתם בעינן פרסומי מלתא, והכא לא נעשה צורך גבוה כהלכתו. 3. לרבי יוסי בנראה הירח בעליל אין מחללין שבת, ודחי דהתם נמצאת מכשילן לעת"ל, והכא צורך גבוה וניתנה שבת להדחות.

  2. החיובים כאשר עשה מלאכה בשבת והתברר שטעה או שהמלאכה נצרכה 1. שחט שתי חטאות של צבור וצריך רק אחת, חייב על השניה ופטור על הראשונה אפילו אם נתכפר בשניה או שנמצאת הראשונה כחושה. 2. לרבה שחט שמינה ואח"כ כחושה חייב, ואם שחט כחושה ואח"כ שמינה פטור ואף אומרים לו שיביא שמינה וישחט, ואמרינן דפליגא או סמי כחושה מקמייתא. 3. נמצאת הראשונה כחושה בבני מעיה בעי האם חייב דאזלינן בתר מחשבתו או פטור דאזלינן בתר מעשיו, וקאמר לל"ק דזו מח' רבא רבה בשמע שנפל תינוק למים ופרש מצודה להעלות דגים והעלה דגים ותינוק, ולל"ב אף רבה שפוטר התם זהו משום ששמע מעיקרא שנפל תינוק משא"כ הכא. 4. חולה שאמדוהו לגרוגרת אחת ועשרה רצו והביאו פטורים אפילו בזא"ז ואפילו קדם והביא בראשונה, וכשיש שתי גרוגרת בשתי עוקצין ושלש בעוקץ אחד פשיטא שימעט בקצירה ויביא את השלש.

  3. לכתחילה יש להביא את העומר מהקרוב לירושלים משום כרמל או דאין מעבירין על המצוות, ומייתי חכמתו של מרדכי בלשן 1. כאשר צרו מלכי בית חשמונאי זה על זה והיו גייסות סביב לירושלים, הביאו מבעד לחומה תמידין בעד דינרין עד שהביאו חזיר. ולא ידעו מהיכן להביא עומר, עד שבא חרש ונתן יד על הגג ויד על צריף ומרדכי פענח שיש לחפש במקום ששמו גגות צריפין. 2. שתי הלחם נתן ידו על סיכרא וא"ל שיחפשו בעין סוכר. 3. שלש נשים הביאו קינין ואמרו לזיבתי לימתי ולעונתי, חשבו שהן זבות וקיניהן אחת חטאת ואחת עולה, וא"ל מרדכי שזהו נדר על שהסתכנו ולכן תרוייהו עולות, וזהו פתחיה על הקינין שפתח דברים וידע בשבעים לשון לבלול לשונות ולהבין.

 

שאלות לחזרה ושינון

 דף סד

  1. המח' מכמה סאין בא העומר בשבת, ומי סובר כרי"ש (3)

  2. החיובים כאשר עשה מלאכה בשבת בטעות או לצורך (4)

  3. חכמת מרדכי בלשן (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com