אאא

דף סה

*הכנת העומר והבאתו. *דחיית מחרת השבת בעומר.

  1. סדר הכנת העומר והבאתו 1. שלוחי ב"ד יצאו מערב יו"ט ועשו כריכות במחובר לקרקע בכדי שיהא נח להקצר. 2. כל העיירות הסמוכות התכנסו בכדי שייקצר בעסק גדול, מפני הבייתוסים שאמרו שקצירת העומר במוצאי שבת בראשית. 3. השאלות ששאל הקוצר: בא השמש, מגל זה, קופה זו, וכשחל בשבת שבת היום, האקצור. 4. דף סו, קיימו מצוות קלוי באש, לר"מ הבהבו באש ולחכמים ע"י אבוב מנוקב דבעינן קליה ע"י דבר אחר. 5. הוציאו עשרון מנופה בי"ג נפות, והשאר נפדה ונאכל לכל אדם וחייב בחלה ופליגי האם חייב במעשרות. 6. דף סז, נתן על העשרון שמן ולבונה, יצק בלל הניף והגיש קמץ והקטיר, והשאר נאכל לכהנים.

  2. הצדוקים טענו שיחיד מתנדב תמיד שנאמר תעשה ודחאום שנאמר תשמרו, וכן אמרו שעצרת אחר השבת כיון שמשה היה אוהב ישראל ורצה שיתענגו שתי ימים ודחאם ריב"ז בכך שאיחרן במדבר ארבעים שנה. והפסוקים 1. לריב"ז מסתירת הפסוקים תספרו חמשים יום כשחל יו"ט באמצע שבוע ושבע שבתות תמימות כשחל בשבת, ודחינן דאתי דאתי שבספירת העומר יש למנות ימים ושבועות. 2. לר"א תספור לך משמע שהספירה מסורה לב"ד ש"מ דמחרת השבת היינו מוצאי יו"ט שתלוי בקדוש החדש ולא אחר השבת שמסורה לכל אדם, ודחי דלמא מוצאי יו"ט אחרון. 3. לרבי יהושע כמו שר"ח ניכר סמוך לביאתו והיינו מהמולד הקודם כך היום החמשים הוא ביום קבוע והיינו מיו"ט, ודחי דלמא מיו"ט אחרון. 4. התורה אמרה להביא עומר בפסח ושתי הלחם בעצרת ותרוייהו רגל ותחילת רגל. 5. לריב"ב ילפינן ממחרת השבת מקרא השבת השביעית דתרוייהו רגל ותחילת רגל. 6. לר"י בר"י תספרו חמשים יום ולצדוקים יוצא מנין נ"א עד נ"ו יום, ודחי דלמא החמישים מתחילים מיום המנין ולא מיו"ט ראשון. 7. לרבי יוסי כל השנה מלאה שבתות וע"כ ממחרת יו"ט, ואיצטריך למילף דזהו יו"ט ראשון השביעית. 8. לרשב"א נאמר ששת ימים תאכל מצות וזהו מן החדש שמותר מהיום הראשון של העומר, ושבעת ימים מצות תאכלו וזהו מן הישן. ואמרינן קצירה וספירה ט"ז והבאת העומר ביום.

שאלות לחזרה ושינון

  1. סדר הכנת העומר והבאתו (6)

  2. דרשות הפסוקים שאין עצרת אחר השבת, והדחיות (8)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com