אאא

הגאון הצדיק רבי ישראל יצחק קלמנוביץ יצא הבוקר (שני) במכתב חריף נגד מפלגת 'דגל התורה' שפורסם בעיתון 'הפלס' בעקבת שילוב "חרדים עובדים".

הרב קלמנוביץ כותכ במכתבו כי "פשוט וברור שזה איסור גמור לתת לרשימות כאלו שום חיזוק ושום סיוע", ואף קורא למנוע את בחירתם והשפעתם ומציין כי מצווה רבה להשתדל בזה בכל הכוח.

תחת הכותרת "קול ענות במחנה", כותב הגאון הצדיק רבי ישראל יצחק קלמנוביץ: "הנה זה כמה שנים שרשעי ופורצי עמינו חורשים רעה עלינו להשבית תינוקות של בית רבן, לעשות שינויים ולהכניס לימודי חול בתוך סדרי הלימוד עם לימוד לשונות וכיו"ב. וכבר זעקו והתריעו כנגדם גדולי הדורות בכל התוקף.

"וכבר כתב הגאון הקדוש בעל חידושי הרי"ם זצ"ל בתוך מכתבו מערב ראש השנה תר"ד לפ"ק, כי לשנות אף מעט מסדר התשב"ר אין לשער ולספר גודל החורבן המסתופף מזה. וכל היהדות תלוי בזה. ועוד כתב שאי אפשר בשום אופן שיכנס בלב ילד דברי תורה אם לבו לדברים אחרים (לימוד לשונות). ומזימה כזו לבטל תינוקות של בית רבן לא הייתה כזאת מיום היות ישראל לגוי קדוש.

"וסיים מכתבו, שמי שיכול לבטל מחשבתם הרעה, עושה טובה לישראל בדבר גדול ועצום, וקונה לו חיי עולם הבא".

הרב קלמנוביץ מוסיף ותוהה: "ואיך זה יתכן ששמועה שמענו שברשימות למועצות העירוניות של מפלגות חרדיות הכניסו גם אנשים אשר דואגים בשיטה ובריש גלי לבטל התורה ולהחדיר בתוככי הציבור תלמודי תורה בשילוב עם לימודי חול (המכונה ליב"ה) שזה חורבן לכל היהדות כולה. וגם ישיבות כלאים המערבים את החושך והטומאה בתוך הקודש.

"וגם דואגים להכניס בתוך בתי הספר החרדיים את אותם מהמשפחות המקולקלים בכלים מכלים שונים המטמאים מגוף ועד נפש. להחריב את המחיצות שבין יראי השם וחושבי שמו לבין אנשי השממה, ושבין הצפיעים והצפיעות שלנו לחוצות הפרועות. לא זו אף זו אלא אף יש בתוכם שדואגים בשיטה ובריש גלי לבטל התורה על ידי פיתוי אברכים שייצאו ויעזבו מקור מים חיים לחצוב בורות נשברים".

הרב מוסיף וכותב כי "על כל זה באנו לזעוק ולמחות. ופשוט וברור שזה איסור גמור לתת לרשימות כאלו שום חיזוק ושום סיוע. ובוודאי מי שיכול למנוע בחירתם והשפעתם, מצווה רבה להשתדל בזה בכל הכוח, ובזה עושה טובה לישראל בדבר גדול ועצום, וקונה לו חיי עולם הבא, ויקוים בו ברכת השי"ת ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת".