אאא

דף כד

*האיבעיות בדיני האמצע. *התלוי בשנים ובגוף.

א.  איבעיות רבי זירא 1. האומר הרי עלי עולה מן התורים או מן בני היונה והביא מתרוייהו בתחילת הציהוב, והצדדים האם הוי ספיקא ויוצא או בריה ואינו יוצא. ובעי למימר דמזה שצריך קרא למעטה ש"מ דהוי בריה, ודחי דקרא אסמכתא ואיצטריך למעט נרבע ונעבד דהו"א שאינו נוהג בעופות היות ואין מומין בעופות ומום הוקש לדבר ערוה וע"ז קמ"ל דפסלי. 2. המתחייב עולה מאיל או כבש והביא פלגס, והספק אינו אליבא דרבי יוחנן שלומד מפסוק דמביא עמו נסכי איל ש"מ דלא יצא משום דהוי בריה בפ"ע, אלא אליבא דבר פדא שאומר מביא נסכי איל האם מתנה רק בכבש או איל ויוצא שסובר שגם מתנה בבריה וא"כ לא יצא. 3. המתחייב לחמי תודה מהחמץ או מהמצה עבור תודת פלוני והביא שיאור דרבי יהודה אליבא דרבי יהודה, האם הוי ספק וממ"נ יצא ידי נדרו או דהוי בריה ולא נפיק, ובכל הספיקות תיקו.

ב.   הדינים התלויים בשנים ובגוף ומנין 1. תלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו שוב אינו רואה, לת"ק חמש שנים כמו הלכות עבודה ולאידך הנהו תקיפין. ולרבי יוסי שלש שנים כדאשכחן בלימוד לשון כשדים ולאידך זהו קליל. 2. כהן כשר לעבודה משיביא שתי שערות ולרבי מגיל עשרים, ואמרינן שאחיו הכהנים לא הניחו לעבוד עד גיל עשרים וזהו ואתי לל"ק כרבי ש"מ דמעיקר הדין שרי, ולל"ב אתי כרבנן אבל רב פוסלו מדרבנן. 3. כהן עובד עד שיזקין וזהו שמרתת. 4. בעל קרי שטבל ולא הטיל מים לכשיטיל טמא ולרבי יוסי בילד ובבריא טהור, וזה כל זמן שעומד על רגלו אחת וחולץ ונועל מנעלו. 5. נתמלא זקנו ראוי להעשות שליח צבור ולירד לפני התיבה ולישא את כפיו.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף כד

א.  איבעיות רבי זירא (3)

ב.   הדינים התלויים בשנים ובגוף ומנין (5)

 

דף כה

*הדינים ההפוכים בזמנים שונים. *דיני תמד.

א.  הדינים ההפוכים שנוהגים בחפץ אחד בזמנים שונים 1. תמד שלא החמיץ דינו כמים ואינו ניקח בכסף מעשר ופוסל את המקוה משא"כ בהחמיץ, ומייתי מחלוקת דר"י מחייב תמד במעשר ורבנן פטרי והמשנה שמחלקת בהחמיץ דלא כחד, ותרצינן דפלוגתייהו בהחמיץ ומתני' כר"י או דפליגי בלא החמיץ ומתני' ככו"ע משום דלר"י יש לעשרו רק מיניה וביה. 2. האחין השותפין בתפוסת הבית, אם חלקו ואח"כ נשתתפו דינם כשותפין שחייבים בקלבון ופטורים ממעשר בהמה, ולפני שחלקו פטורים מקלבון וחייבים במעשר בהמה. 3. בנערה יש קנס ולא מכר, ובקטנה יש מכר ואליבא דר"מ אין קנס ולחכמים יש קנס מבת שלש שנים. 4. קטנה ממאנת ואינה חולצת, ונערה חולצת ואליבא דר"מ אינה ממאנת ולר"י ממאנת עד שירבה השחור. 5. בע"ש רק תוקעין ובמוצ"ש רק מבדילין, וכשחל יו"ט בע"ש אין מבדילין אלא תוקעין בשנוי, לר"י תוקע ומריע מתוך תקיעה ולרב אסי תוקע ומריע בנשימה אחת, וכשחל יו"ט במוצ"ש אין תוקעין אבל מבדילין ואומר המבדיל בין קדש לקדש בחתימה וי"א אף בפתיחה ולרבי דוסא אומר בין קדש חמור לקדש הקל.

ב.   דיני תמד 1. לקח בכסף מעשר טרם שהחמיץ אם לבסוף החמיץ קנה מעשר משום שהתגלה למפרע דפירא הוי, והמשנה שאמרה דאינו נלקח איירי כששייר בכוס ולא החמיץ או כר"י בן נורי דאזיל בחד חזותא. 2. תמד שלא החמיץ ונטמא יכול להשיקו למקוה ויטהר, ולהו"א זהו דווקא כשתמדו במים טהורים ונטמאו.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף כה

א.  הדינים ההפוכים שנוהגים בחפץ אחד בזמנים שונים (5)

ב.   דיני תמד (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com