אאא

חשיפת 'כיכר השבת': רבנים נוספים של מפלגת 'בני תורה' מצטרפים להחלטה לפיה 'הפלג הירושלמי' לא ישתתף בבחירות הקרובות לכנסת ה-21 וכן לא יתמוך ברשימת 'יהדות התורה' ולא יצטרף לכל קונסטלציה של איחוד המפלגות החרדיות.

כזכור, השבוע נחשף ב'כיכר השבת' מכתבם של הגר"צ פרידמן והגרב"ש דויטש, נגד ההשתתפות בבחירות הקרובות, ועתה הצטרפו גם הגר"א דויטש, הגרא"ד אוירבך והגר"ע אוירבך לאיסור, זאת במכתבים המתפרסמים הבוקר ב'הפלס'. 

בתוך דבריהם הבהירו רבני 'הפלג', כי לא מדובר בהחלטה ההופכת את פסק ההלכה של גדולי התורה שהורו עשרות שנים להשתתף בבחירות, אלא זו הנחיה רק לבחירות הקרובות, עקב חוסר אמון בחברי הכנסת של המפלגות החרדיות המתמודדות. הם מציינים כי גם בעבר היו מקרים שגדולי הדור הורו שלא לתמוך באף אחת מהמפלגות. 

הגר"א דויטש, מצטרף להוראתם של הגר"צ פרידמן והגרב"ש דויטש שנחשפו ב'כיכר השבת', ומבאר את פשר ההחלטה שלא להשתתף בבחירות וכותב כי "רבותינו עמודי עולם ובראשם מרן החזו''א זצוק''ל ואחריו רבינו הגדול האבי עזרי ועמו מרן הקה''י זצוק''ל ראו חובה ומצוה גדולה להשתתף בבחירות הארציות והעירוניות, כי ראו שדרך זו נאותה להצלת שארית הפליטה שומרי משמרת הקודש ואין בה סתירה להתנגדותנו הנחרצת לשלטון הציוני הכפרני, ואף ראו בעצם ההצבעה קידוש ד' כאשר ציבור גדול מכריז ד' הוא האלוקים אין עוד מלבדו ובדרך התורה נלך, וידוע שמרן הגר''א קוטלר זצוק''ל טרח להגיע ממקומו שבארה''ב לחזק את הציבור במערכות הבחירות. וכידוע שרק לאחרונה זכינו בס''ד לקידוש ד' בבחירות העירוניות, ועלה עכשיו הנדון בענין הבחירות הארציות הקרובות".  

בהמשך דבריו הוא מותח ביקורת חריפה על הנציגות החרדית בכנסת וכותב: "והנה כאמור דעת התורה של רבותינו זצוק"ל היא שיש להשתתף בבחירות, אמנם מכיון שעצם נטילת חלק בבחירות היתה רק מפני הצורך, והכונה היתה להיאבק עימם בדרך זו ולא להתחבר עמהם ח''ו, הורונו שיש לשקול בכל פעם אם מתקיימת מטרה זו או לא [וכבר היו דברים מעולם שהורונו שלא לתמוך באף אחד]. 

"ולעת הזו שנתרבו הגזירות והפרצות והנציגים אינם נלחמים בהם, ואף משתפים פעולה עם השלטון בטענת הרע במיעוטו, ועושים כל שביכולתם להשתיק כל קול מחאה נגד השלטון, ומנסים להתעות את הציבור כאילו אין גזירות, פשיטא שהיא הנותנת שלא לתמוך בהם ובכך נודיע שלא דרכם דרכנו [וכל תמיכה בהם בכל צורה שהיא תהווה כלפי הציבור שמבחוץ הסכמה פורתא לדרכם]. ולכן מנועה לעת עתה סיעת בני תורה ליטול חלק בבחירות, וכך היתה דעת מרן הגר''ש אויערבאך זצוק''ל בשנת תשע''ה וכ''ש עתה שהורע המצב מאד".

הרב דויטש מוסיף לסיום, כי "דרכי ההשתדלות והמלחמה בעת הזו היא שנמשיך למחות בכל תוקף נגד גזירת הגיוס, הן בקום עשה והן בשוא''ת וכמו שהרחיב הגרצ''פ שליט''א, ובשמירת בתי החינוך שמחנכים להמשיך בדרך המסורה לנו מדור דור בלי שינוי ללא השפעה ומעורבות כל שהיא של השלטונות".

הגרא"ד אוירבך והגר"ע אוירבך כתבו במכתבם: "ג''א מצטרפים לדברי הגאונים הגדולים שליט''א, וכאשר הוסברו בטו''ט ודעת בדברי הגאון הגדול רבי אשר הכהן דויטש שליט''א, וכזאת היתה דעת אחינו הגדול מרן רבינו שמואל זיע''א בכל האמור ובכך שכל מערכת בחירות נדונית לעצמה". 

הגרא"ד אוירבך, רב ואב"ד טבריה, מוסיף כי "הדברים ידועים ומפורסמים כי ההליכה לבחירות מהפעם הראשונה ועד עתה היה ע"פ הכרעת החזו"א בעל פה (וכידוע שבעצמו הלך לקלפי) ובהכרעתם בכתב של מרנן הגאון ר' איסר זלמן מלצר זצ"ל והגאון מטשעבין זי"ע שפירסמו בחתימת ידם, ולא שייך להתווכח בזה, אמנם הוסיפו שבכל פעם צריך לדון לגופו כי תמיד זה בתורת הוראת שעה, ובזה קבע אחינו הגדול ר' שמואל זצ"ל כי לפי המצב עתה מצד הגזירות ומצד שני הנציגות החרדית שאינם ממלאים חובתם כראוי כי הישיבה בכנסת ובוועדות הפך לדבר פשוט שא"א לוותר ע"ז – היה לא תהיה".