אאא

דף נד

*מקום הדריסה והבדיקה. *הכשירות בבהמה.

א.  מקום הדריסה והבדיקה 1. פליגי האם הבדיקה היא גם אם האדים הבשר שכנגד המעים, או כנגד כל החלל וזהו מכף המוח עד לירך ואפילו בסימנין, ושמעינן דיש דרוסה לסימנין ודווקא עד שיאדימו הסימנים עצמם ולא הבשר שכנגדן והשיעור במשהו. 2. דרסה ונרקב הבשר דנין כאילו אינו, ונתמסמס זהו כל שהרופא גורדו ומעמידו על בשר חי וה"נ ריאה שמתפרקת כאשר מגביהים אותה. 3. נמצאת הגרגרת שמוטה ושחוטה לר"ל כשירה כיון דא"א לשמוטה שתיעשה שחוטה אם לא תפס בסימנים, ולרבי יוחנן יביא ויקיף ויראה אם דומין.

ב.   אלו כשירות בבהמה 1. ניקבה או נסדקה הגרגרת עד שתחסר כאיסר האיטלקי ושיעורו כדינר הבא מהרי אררט, ולפי ר"נ עד ולא עד בכלל, ומייתי מחבל היוצא מן המטה ושיעור הנקב בכלי חרס דכל שיעורי חכמים להחמיר חוץ משיעור כגריס של כתמים בנדה. 2. נפחתה הגולגולת ולא ניקב קרום של מוח. 3. ניקב הלב ולא לבית חללו. 4. נשברה השדרה ולא נפסק החוט שלה. 5. ניטלה הכבד ונשתייר ממנה כזית. 6. המסס ובית הכוסות שניקבו זה לתוך זה. 7. ניטל הטחול, אבל אם ניקב הוי טריפה, והא דאמרינן דהחותך מטחול הבהמה אסור באכילה אבל הבהמה שריא זהו בניטל אבל בניקב אף הבהמה אסורה או דזהו בניטל ופסקינן כוותיה בניקב בעביו למעלה אבל אם לא יצא לחוץ ונשאר כעובי דינר זהב או ניקב כולו בקולשיה. 8. ניטלו הכליות, ולרכיש לקתה אף בכוליא אחת הוי טריפה אם מגיעה לאמצעיתה וכן הלכה. ולהו"א מוכחינן מדין ניקב שכל הכשר בריאה כשר בכוליא, ודחינן דאין לדמות טריפות להדדי ופסלינן בכוליא מוגלא ומים עכורים או סרוחים וכן הקטינה. 9. ניטל לחי התחתון. 10. ניטלה האם שלה וזהו טרפחת ושלפוחית. 10. חרותה שצמקה הריאה שלה, בידי שמים כשירה, בידי אדם או בידי כל הבריות טריפה, ומייתי דניתן לבדוק זאת ע"י נתינת הריאה לכלי חרס עם מים. 11. הגלודה שהתקלף עורה ר"מ מכשיר ואח"כ הודה לחכמים דפסול, ואם נשאר בו כסלע כשר. ומקום השיור: על פני השדרה כולה ברוחב סלע, ראשי פרקים, מקום טבורו ובעי בניטולו רק מקומות אלו בלבד, ולרב כל העור מציל חוץ מעור בית הפרסות ולרבי יוחנן עור בית הפרסות מציל כיון שאת המשנה ואלו שעורותיהן כבשרן שונה בלשון יחיד. לרבי יוחנן אלו טריפות דווקא ולר"ל אלו כשירות דווקא, ואיכא בינייהו בוקא דאטמא דלר"י כשירה ולר"ל טריפה.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  מקום הדריסה והבדיקה (3)

ב.   אלו כשירות בבהמה (13)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com