אאא

דף סג

*ביאור העופות הטמאים. *איה דיה ראה דאה.

א.  ביאור מהם העופות הטמאים שנאמרו בתורה 1. שלך זה עוף השולה דגים מהים, ורבי יוחנן אמר עליה משפטיך תהום רבה ועל נמלה צדקתך כהררי אל. 2. דוכיפת כרבלתו כפות והוא הביא את תולעת השמיר עבור ביהמ"ק. 3. תנשמת נאמרה פעמיים, וילפינן בדבר הלמד מעניינו שהם באות שבעופות שזה קיפוף ובאות שבשרצים שזה קורפדאי. 4. קאת זו הקוק. 5. רחם זו שרקרק, ואם עומד על דבר ומצפצף באו רחמים לעולם, וגמירי שאם יושב על הקרקע ושורק בא המשיח שנאמר בו אשרקה. 6. עורב זה עורב שחור, כל לרבות עמקי שהוא חיורא, למינו לרבות עורב שראשו דומה ליונה. 7. הנץ למינהו לרבות שורינקא. 8. חסידה זו דיה לבנה שעושה חסד עם חברותיה, האנפה זו דיה רגזנית שמנאפת עם חברותיה.

ב.   השמועות בדין איה דיה ראה ודאה 1. נמנו כ"ד עופות טמאין, ומפרשינן דיש בויקרא עשרים ובמשנה תורה כ"א, ויש להוסיף דאה הכתובה בויקרא ועוד ארבע למינה, ויש למנות לאחד ראה ודאה וכן איה ודיה מכיון שמשנה תורה בא להוסיף ונכתב כך כדי שלא לתת מקום לבעל דין לחלוק. 2. לרבי אבהו איה זו גם: ראה שנקראת כך מכיון שרואה למרחוק, וזו דאה שהרי משנה תורה בא להוסיף, וזו איה מלשון למינה דכתיב באיה ובדיה, וכך אתו כ"ד מיני עופות. 3. אמרינן דנשנו במשנה תורה בבהמה לאוסופי שסועה ובעופות לפרש ראה. 4. יש במזרח מאה עופות טמאין שכולם מין איה, וכן יש שבע מאות מיני דגים, שמונה מאות מיני חגבים ולעופות טהורים אין מספר, ולכן נמנו הטמאים כדי לשנות בדרך קצרה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  ביאור מהם העופות הטמאים שנאמרו בתורה (8)

ב.   השמועות בדין איה דיה ראה ודאה (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com