אאא

דף צז

*ביטול וכיצד משערין. *היתר מכלל איסור.

א.  האיסורים שנתערבו מתבטלים בששים או כשאינו נותן טעם, והשמועות כיצד משערין 1. גיד הנשה שנתבשל בתוך הירך אוסר בנותן טעם ומשערין כבשר בראשי לפתות, ולמ"ד אין בגידין בנ"ט אינו אוסר וכן הלכה, ואם נצלה עמה קולף ואוכל עד שמגיע לגיד ומליח הוי כרותח וצלי. 2. גדי שצלאו בחֶלבו כל הגדי אסור דמפעפע ונותן טעם בכולו, והא דרבי יוחנן שרי לקלוף ולאכול הוי בכחוש, או כוליא בחלבה כיון שיש קרום המפסיק. 3. כיצד ידעינן האם יש נותן טעם: מין בשאינו מינו שאפשר להבחין ע"י טעימה בהיתר טועם ע"י עצמו ובתרומה ע"י כהן ובאיסור ע"י נחתום גוי, ומין במינו בששים דא"א להבחין בטעם. 4. בצירוף ששים כנגד האיסור מצטרפים גם הרוטב והקיפה שבשולי הקדירה וכן החתיכות. 5. אמרינן דהקדירה מצטרפת לששים ופליגי האם מצרפים רק את מה שהקדירה בלעה או אף את כל עובי הקדירה, ולמסקנא משער לפי גודל חתיכת האיסור שלפנינו וא"א לצרף את מה שנבלע כיון שנבלע גם מהאיסור. 6. חכמים שיערו שאיסור אינו נותן טעם יותר מבצל וקפלוט הלכך משערינן בהו. 7. צירוף האיסור לששים: גיד הנשה אינו מצטרף, הכחל מצטרף ובעינן ששים כנגד כולו אך הוא עצמו אסור דעשאוהו כנבילה, וביצה אינה מן המנין ומפרשינן דזהו אפרוח ולא בביצים טמאות וי"א דביצה בששים ואחד. 8. חצי כזית של איסור, להו"א סגי בשלשים ואמרינן שאין לזלזל בשיעורי דרבנן וכן חצי שיעור אסור מן התורה, וי"א ששיערו במ"ה או במ"ג או דה"נ בעינן ששים. 9. דף צט, נתינת טעם של דבר קשה הוי יותר מששים, ולכן טעם שאור בטל רק במאה ואחד כיון דחמוצו קשה, וכן ציר דגים רביעית בטילה בסאתים דהוי קרוב למאתים ולא הוי מין במינו משום דציר זיעה בעלמא הוא.

ב.   אמרינן דאיל נזיר שנתבשל עם הזרוע זהו היתר הבא מכלל איסור, ומפרשינן 1. להו"א למעט כל איסורין שבתורה, וא"כ קשיא כיצד ילפינן מינה דין ביטול בששים או במאה, ונדחה. 2. הקמ"ל דבטל אף לר"י דבעלמא סובר מין במינו לא בטל כדאשכחן בדם הפר ודם השעיר שנתערבו ונקרא עדיין דם השעיר אף שהוא מועט, ולר"י אין ללמוד מאיל נזיר כיון דחידוש הוא ולא גמרינן מינה לקולא אלא לדין ביטול שהוא לחומרא שהרי מדאורייתא בטל ברובא. 3. טעם כעיקר באיל שרי ובקדשים אסור שנאמר בחטאת כל אשר יגע בבשרה יקדש להיות כמוה, ואין ללמוד מאיל נזיר דטעם אינו כעיקר כיון דהוי חידוש ולא ילפינן מינה לקולא. 4. לרבינא אתי למקום חתך דבעלמא אסור ובאיל שרי.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  השמועות כיצד משערינן איסורין שנתערבו (9)

ב.   מהו היתר הבא מכלל איסור באיל נזיר (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com