אאא

דף קיג

*סוגי הבע"ח ובב"ח. *איסור חל על איסור.

א.  סוגי הבע"ח בדין בשר בחלב 1. בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה אסור בבישול ובהנאה, דכל מקום שנאמר גדי זהו אפילו שאר בהמות שנאמר פעמים גדי עזים והוו שני כתובים הבאים כאחד או שהם שני מיעוטים. 2. בשר או חלב של בהמה טמאה מותר בבישול ובהנאה שנאמר גדי למעט טמאה. 3. לר"ע לא נוהג בעוף ובחיה שנאמר שלש פעמים גדי. 4. לריה"ג אינו נוהג בעוף שנאמר בחלב אמו יצא עוף שאין לו חלב אם, ופליג על ר"ע לל"ק דקסבר חיה מדאורייתא ולל"ב דקסבר עוף שרי אף מדרבנן. 5. לר"ש בשר בחלב מותר בהנאה, דיליף גז"ש קדש מטריפה. 6. המבשל בחלב של גדי שלא הניקה אסור כיון שבא לכלל אם.

ב.   השמועות באיסור חל על איסור 1. נאמר שלש פעמים גדי, שמואל יליף לרבות חֵלב מתה ושליל, ולמעט דם שליא וטמאה, וחלב אמו למעט חָלב זכר שחוטה וטמאה. ואמרינן דקסבר איסור חל על איסור ולכן חלב מתה נפקי מחד קרא, דם אינו גדי, שליא פירשא בעלמא נשארו תרי קראי לרבות שליל ולמעט בהמה טמאה. 2. שמואל קאמר שכהן טמא שאכל תרומה טמאה אינו במיתה כיון שמחוללת ועומדת ש"מ דקסבר אין איסור חל על איסור, ומתרצינן דבתרומה איכא מיעוטא או בגדי איכא ריבויא או הא דידיה הא דרביה. 3. המבשל חֵלב בחָלב נחלקו האם לוקה ופלוגתייהו באיסור חל על איסור, ולמסקנא לכו"ע לא חל ופליגי כיון שנאמר בלשון בישול האם בישול דומה לאכילה ולא ילקה בבישול או האם אכילה דומה לבישול וילקה על אכילה, או דלתרוייהו לוקה על בישול ולא על אכילה ולא פליגי. 4. הברייתא פוטרת המבשל במי חלב או דם בחלב וכן עצמות גידין קרנים וטלפים ומחייבת פיגול נותר וטמא, דקסבר האי תנא איסור חל על איסור.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  סוגי הבע"ח בדין בשר בחלב (5)

ב.   השמועות באיסור חל על איסור (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com