אאא

במעמד אלפי ישראל, התקיימו מעמדות תפילה וזעקה לישועתן של ישראל, למען מצפי ישועה, לזיווגים הגונים וזש"ק. לאחר היערכות נרחבת ע"י הנהלת כוללי "רינה של תורה", עלה והדהד קול התורה מיד עם תום קריאת המגילה, בלילה שמועטין הן עוסקי התורה, נתעטרה תורה בכתר קבלתה באהבה כאשר מאות מאות של עמלי תורה ולומדיה גודשים את היכל בית מדרשו של רשכבה"ג מרן שליט"א – בית הכנסת 'חזון איש' לדרמן.
לקראת שעת חצות לילה אחר ג' שעות של רציפות הלימוד בתענית דיבור, התקבצו למעלה מאלף איש בבית מדרשו של מרן שליט"א ובמבואות לו, את מעמד התפילה פתח הגאון רבי שרגא שטינמן שליט"א ראש ישיבות ארחות תורה בפרקי תהלים ואותיות ה-א' ב' מפרק קי'ט.
לאחריו בפרק "נרננה בישועתך" ניגש הגאון רבי יצחק שאול שליט"א בנו חביבו של רבינו רשכבה"ג מרן שר התורה שבאופן חריג שלח אותו לעבור לפני התיבה.
הגאון שליט"א ניגש לראשונה בחייו לפני התיבה כשהוא משמש כידא אריכתא וכברא כרעי' דאבוה.
לפני אותיות קר"ע שט"ן נשא דברים נרגשים הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל שליט"א שחיזק את הציבור ההמונים והמליץ על קבלה מסויימת המסוגלת לישועה, ולאחריהם ניגש לפני התיבה בבכיות כאשר כל הציבור זועק עמו יחד את אותיות קרע שטן י"ג מידות וקבלת עול מלכות שמים.
באופן מפתיע הגיע למעמד גם חבר מועצת חכמי התורה הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א שאף נשא דברים קצרים ומעוררים במעלת הזמן המיוחד של חצות הלילה ובזכות העצומה של בני התורה הממיתים עצמם על לימוד התורה מתוך הדחק.
לאחר המעמד עבר קהל ההמונים שהשתתף בתפילה בפני הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל שליט"א במשך שעה ארוכה וזכו לברכה אישית ולחלוקת לחיים.
מעמד תפילה נוסף התקיים למחרת בליל פורים דמוקפין בהיכל בית המדרש הגדול 'שערי תבונה' בשכונת רמות א' בהשתתפות קהל המונים מכל רחבי עיר הקודש בראשות המרא דאתרא הגאון רבי ישראל גואלמן שליט"א, וחשובי התלמידי חכמים, בו עבר לפני התיבה המקובל הגאון הגדול רבי יעקב משה הלל שליט"א ראש ישיבת חברת 'אהבת שלום', אשר נשא דברים נרגשים טרם המעמד בגודל מעלת הזמן המסוגל ובכוונה הנצרכת כאשר מתפללים על שמות אחרים, כאשר הגאון שליט"א מעתיר ברגש עבור כל שם שם בתחנונים. היכלי התפילה בכל המקומות היו גדושים עד אפס מקום וכן בעזרות הנשים בהמונים רבים שהצטרפו לתפילת עמלי התורה לבקוע שערי שמים בעת רצון זו כשעיניהם נשואות פני שוכן מעונה ומתגברים בכוח התורה, הזמן וסגולת הקודש להחיש שפע ישועה.
על אף העומס הרב והגדול מהצפוי של המשתתפים ושל אלפים רבים שמסרו שמותיהם לתפילה נשגבה זו, בהנהלת "רינה של תורה" מסכמים בסיפוק רב את ההצלחה לסדרי הלימוד הגדולים בו למדו מאות לומדים בסדר קבלת תורה באהבה ובעמל מיוחד, כשלאחריהם מעמדות התפילה בהשתתפות המונים. המאמץ כלל גם היערכות ותיאום אל מול מערך הסעות של חברת "נתיבות חסד" ושל רבים שהגיעו בכוחות עצמם, "זכינו להיות שלוחי עמך בית ישראל להעתיר בבקשה ובתחנונים עבור כל צרת יחיד ויחיד", אומרים בהנהלת הכוללים. "כל מי שהיה במעמדות התפילה, וראה ושמע את הדמעות וההתרגשות, הרגיש בחוש ששערי השמיים נפתחים בחי' 'תורה הקדושה המתחננת בבקשה פני נערץ בקדושה' לישועתן של ישראל ובטוחים אנו כי כח התורה יעמד למגן לישראל להיוושע ביום הזה כימים ההם".