אאא

דף קיט

*יד והכשר במועט. *שני שומרין זע"ז.

א.  רב ורבי יוחנן פליגי האם יש יד להכשר, ופלוגתייהו בקרא האם מקרא נדרש לפני פניו או בסברא האם הכשר תחילת טומאה, וכן פליגי האם יש יד לפחות מכזית ושומר לפחות מכפול. והשמועות 1. שתי עצמות ועליהן שני חצאי זיתים והכניס את ראשן השני לבית לת"ק הבית טמא וליהודה בן נקוסא אין שני עצמות מצטרפין לכזית, רב מוקי ביד וכיהודה בן נקוסא או בשומר וכת"ק, ולר"י כולה ביד ואתי כת"ק. 2. לר"י קולית שיש עליה כזית בשר גוררת כולה לטומאה ולאחרים אפילו כפול, רב מוקי ביד וכר"י או בשומר ובאחרים ולר"י כולה בשומר ואתי כאחרים וקאמר פול משום דת"ק קאמר שיעורא ולעולם אף בפחות מפול. 3. ראב"ע מטהר בשומר של פול ומטמא בשומר של קטנית מפני שרוצה במשמישן משום שהם דקין, ורב יתרץ דאיירי בקלח ומשום יד ומשמישן זהו בתשמישן. 4. אמרינן דחטה בקליפתה הוי שומר דהוי כדרך שמוציאין לזריעה, ודחי בריה שאני.

ב.   שני שומרין זה ע"ג זה אינם מצטרפין, והשמועות 1. שלש קליפות בבצל, הפנימית הויא אוכל ומצטרפת בכל גווני, האמצעית הויא שומר ומצטרפת רק אם היא שלימה, והחיצונה אינה מצטרפת כלל דהויא שומר ע"ג שומר. 2. בעי האם שומר שנחלק מצטרף וחשיב שומר, ומייתי דשומר של קטניות חשיב כיון שרוצה במשמישן ודחי דזהו בקולחא, והא דאמרינן כדרך שבנ"א מוציאין לזריעה איירי בשדה ויש כביצה בשורה אחת כגון חיטי שמעון בן שטח. 3. אשכחן דעצם הוי יד במשנה דעצמות וכן בברייתא שני עצמות שהכניס ראשיהן לבית, ופליגי ר"י ור"ל האם נימא נחשבת יד, ומייתי עור שיש עליו כזית בשר הנוגע בשערה שכנגדו טמא ומוקמינן דזהו משום שומר. ואינו שומר ע"ג שומר כיון דמחלחל ושרי לכתוב ע"ג כיון שהדיו עובר עליו או משום יד, ואיירי בנימא שבין הנימין כדאשכחן לגבי שבלין מלאי שבין המלאין.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  המח' האם יש יד להכשר והשמועות (4)

ב.   השמועות בשני שומרין זה ע"ג זה (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com