אאא

בפרשיות השבוע בהם אנו עוסקים בנושא גנות המספר לשון הרע ועונשו, גלגלו משמים שבמדינת ישראל יתקיימו בחירות, כמה קשה היה לנהל בחירות דמוקרטיות לפי האווירה נכון להיום במדינה, לו הינו זוכים ובית המקדש היה קיים, ללא ספק אסטרטגיית הבחירות הייתה שונה, כמו גם חשיפות פרשיות שחיתות למיניהם חדשות בבקרים.

את פרשת תזריע נקרא השבת בס"ד ביום המחבר בים חודש הגאולה לחודש הגאולה וכדברי חז"ל שזהו טעם עשיית פורים באדר השני להסמיך גאולה לגאולה, ובשבת זו ראש חודש ניסן שלאחר אדר השני יחול היום המחבר בין חודשי הגאולה, וידועים דברי חכמים ששבת קודש יש בה את הכוח והעוצמה לכל השבוע הבא ברמז ובנגלה.

ראו מה ביני לבין חמי!  ההבדל בין יהודי שומר תורה ומצוות הדואג לערכי התורה וקדושתה הוא חסר ספק כלל במה לבחור, התורה והשו"ע מורים לנו מי ראוי להיות שליח ציבור, על אלו דברים אותם שליחי ציבור צריכים להאבק, קדושת החיים (ענייני פיקוח נפש והמסתעף), קדושת התורה (שמירה על כבודם של לומדי התורה), הנחלת ערכי המידות הטובות (בין אדם לחבירו וכו') וכו', לעומת היהודי שלמד לקרוא שולחן ערוך ולהיות כפוף לו יש את החלק האחר של העם שמחפש אחר מה שמתאים לו ולהלך רוחו, לאג'נדות  שנותנות מענה ופתרון למצוקות האישיות שלו.

סוג נוסף של אנשים זה אותם אלו שמעניין אותם אינטרסים אישיים בלבד! דאגה לקרובים שלהם, דאגה לסביבה שלהם, לקהילה שלהם, לאלו הקרובים לצלחת שלהם, וכבר ידוע אימרת המוסדר מדוע החסידה טמאה כי עושה חסד עם חברותיה, חברותיה דייקא! ולכך היא טמאה ככל חיה ובהמה אחרת כחזיר וכו' אך אלו הם צבועים שיש להיזהר מהם יותר מכל אדם אחר, והם משעבדים כל כלי אפשרי להצדיק את קיומם.

אווירת הבחירות סוחפת אותנו מכורח המציאות אל מחוזות הביקורת אל קבוצות ואנשים, וההכרח לא יגונה, ועל זה נאמר ביטולה זוהי קיומה, אלו הם רגעי האמת לקבוצות ואנשים ומאבק על קיומם וזכויותיהם, אך בד בבד צריך להיזהר מלספוג אל תוך הראיות את האוויר המזוהם של הבחירות, אוויר חולה לא פחות מהפוליטיקה, אוויר שמסכן כל אדם גם בריא וחסין.

הצרוע שדיבר לשון הרע נאלץ לנדוד אל מחוץ למחנה, הרמב"ן בספר בראשית נותן פרספקטיבה חדשה להבנת הוצאתו של המצורע,  הרמב"ן מיחס למצורע כוח שלילי שמזהם את האוויר כולו, ואם ישאר בתוך המחנה הוא מזהם את האוויר ומסכן אחרים, וסמך דבריו על אשת לוט שנהפכה למלח מתוקף המלח שחיסל את סדום.

ואלו דבריו: רמב"ן בראשית פרק יט פסוק יז  "ועוד בו ענין, כי הראות באויר הדבר ובכל החליים הנדבקים, יזיק מאד וידביקם, וכן המחשבה בהם, ולכן יסגר האיש המצורע וישב בדד (ויקרא יג מו). וכן נשוכי חיות השוטות ככלב השוטה וזולתו, כאשר יראו המים וכל מראה יחזו בהם דמות המזיק וישתטו וימותו, כמו שאמרו במסכת יומא (פד א), והזכירוהו אנשי הטבע. ולכן היתה אשתו של לוט נציב מלח, כי באתה המכה במחשבתה כאשר ראתה גפרית ומלח היורד עליהן מן השמים ודבקה בה"

הבחירות צריכות להתקיים וללא ספק זהו זמן לחשבון נפש גם לשליחי ציבור הסמוכים על מקומם מתוקף שליחות רבם וקהילתם, וגם להם יש זמן שצריכים לחשוש על מקומם ולחשב האם הם דואגים לאינטרסים של ציבור שולחיהם לפי הסדר שחיי התורה מצווה עלינו קדושת החיים, פיקוח נפש, שבת קודש, לימוד וקיום התורה, אך יחד עם זאת התורה מזכירה לנו בשבת שקודם הבחירות: אל תשאף לראות את זיהום אווירת הבחירות! 

הכותב הינו ראש בית המדרש ברקאי חיספין, וחבר אגוד ענ"ף