אאא

דף ד

*הפדיון במדבר. *קדשו בכורות במדבר.

א.     כהנים ולויים פטורים מבכורה בק''ו מזה שבמדבר פטרו את ישראל, וקאי לאביי על בהמתם ולרבא על עצמם. והקושיות על הפדיון בדור המדבר 1. בן לוי שלא היה לו שה בשעת הפדיון במדבר, אליבא דאביי. 2. וכן לוי שהיה פחות מבן חודש, אליבא דכו''ע. 3. לויה שילדה, תרצינן כיון שבכור תלוי בפטר רחם. 4. אהרן שלא היה באותו מנין, ותירץ על כל הקושיות דקרא הלויים אתי להשוותם להדדי. 5. כהנים, נקראו לויים, ולדורות שנאמר והיו לי הלויים. 6. הא דפטרי החמורים של ישראל נפדו בשה של בן לוי ילפינן מבכור אדם שנפדה בכסף בין במדבר ובין לדורות וה''נ פטר חמור, להו''א מסברא ולמסקנא דהוקשו בפסוק. 7. שה אחד של לוי פטר כמה פטרי חמורים מישראל, להו''א מזה שלא נמנו עודפים, ולמסקנא שנאמר בהמת הלויים תחת בהמתם, להכי בשה אחד פודה פעמים הרבה. 8. מנין הלויים כ''ב אלף ושלש מאות, ופדו רק כ''ב אלף בכורים, כיון ששלש מאות היו בכורים בעצמם ודיו שיפקיע קדושת עצמו.

ב.     ר''י ור''ל נחלקו לל''ק האם קדשו בכורות במדבר, ולל''ב לכו''ע קדשו ופליגי האם פסקו. והשמועות 1. ר''ל יליף דאינם קדושים שנאמר והיה כי יביאך והעברת, ור''י יליף לל''ק מקדש לי כל בכור ולל''ב שנאמר לי יהיו, וקרא והעברת אתי שבשביל מצוה זו יכנסו לארץ. 2. עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות, לר''ל זה באותן שיצאו ממצרים דלא פקעה קדושתן. 3. ביום שהוקם המשכן קרבו בכורות, לר''ל באותן שיצאו ממצרים ורק באותו היום קרבו, ולר''י מאותו היום ואילך ולא מעיקרא וקמ''ל דחובות לא קרבי בבמה. 4. הבכורות קדשו בשלשה מקומות והם במצרים במדבר ובכניסתן לארץ, ודחי דבמדבר הוזהרו אך לא קדשו. 5. בשנה השנית נאמר פקוד כל בכור זכר מבן חודש ש''מ דקדשו במדבר, לכן נדחית הלישנא קמא ור''ל קסבר דקדשו ופסקו.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.      טעם פטור הכהנים מבכורה והמח', והקושיות על הפדיון בדור המדבר (8)

ב.      המח' בקדשו בכורות במדבר, ובמה נחלקו, והשמועות (5)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com