אאא

דף מז

*גוי שנתגייר. *בכורה בבן פסול.

א.     גוי שנתגייר לר''י אין לו בכור לנחלה אף שבניו אינם בני נחלה וקיים פריה ורביה, ולר''ל גר שנתגייר הוי כקטן שנולד אף דקיים לשבת יצרה. והשמועות 1. במשנתנו גויה שהתגיירה ואח''כ ילדה הוי בכור לנחלה והאב זהו גוי שהיו לו בנים ונתגייר, ודחי דילדה מישראל שאין לו בנים וקמ''ל לאפוקי מריה''ג שסובר דהוי בכור אף לכהן. 2. היו לו בנים בהיותו גוי ונתגייר יש לו בכור לנחלה, ודאי אתי כריה''ג.

ב.     בכורה בבן פסול 1. לויה שילדה בנה פטור מחמשה סלעים, מוקמינן שנתעברה מגוי וקמ''ל שאף למ''ד מזהמין את הולד נקרא לוי פסול, או דאיעבר מישראל ופוטרת כיון דבכורה תלויה בפטר רחם. 2. כהנת שהתעברה מגוי, בעי להביא מלויה ראיה דפטור מבכורה, ודחי שלויה אינה נפסלת בבעילת זנות משא''כ כהנת שמתחללת. 3. כהן שמת והניח בן חלל שדינו כישראל, במת האב לאחר שלושים יום פשיטא דא''צ לפדות את עצמו כיון שכבר זכה האב בפדיונו, ובמת בתוך שלושים לר''ח צריך לפדות כיון שאביו לא זכה ולרבה בר''ה א''צ לפדות כיון שבא מכח אדם שא''א לדון עמו, ולא אמרינן כן במעוברת שהתגיירה כיון שאין חייס לגוי.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.      המח' בבכור בגוי שנתגייר, והשמועות (2)

ב.      בכורה בבן פסול (9)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com