אאא

דף ט

*מחוסרי הכפרה. *גר וקרבנותיו. *זדון כשוגג. *קרבן על עבירות הרבה.

א.  מחוסרי הכפרה עד הקרבת קרבנם 1. זב שמטמא בראיות כבימים. 2. זבה דמטמאה באונס כברצון. 3. יולדת. 4. מצורע, ולא מנו מצורעת לחוד אף שא''צ פריעה ופרימה ומותרת בתשה''מ, מיהו עיקר טומאתן שוה בשיעור כגריס. 5. לראב''י אף גר, ות''ק מנה לענין אכילת קדשים משא''כ גר שקרבנו בא להתירו בקהל. 6. נזיר להתירו בשתית יין ותגלחת וטומאה, ולת''ק זהו בחולין. 7. נזיר טמא לא נמנה כיון שקרבנו מתירו להתחיל נזירות טהרה.

ב.   דיני הגר וקרבנותיו 1. אבותינו נכנסו לברית, במילה ובטבילה שהיתה יחד עם ההזאה, ובהרצאת דמים של עולה ושלמים, וגר צריך להביא עולה או שני עופות דהוו כולו לה'. 2. א''א להביא מנחה דנתמעט שנאמר כן יעשה דבעינן מיני דמים. 3. א''א להביא פרידה אחת דליכא בחובה אלא בנדבה, ויולדת שמביאה עוף אחד זהו יחד עם כבש. 4. גם האידנא מקבלים גרים שנאמר וכי יגור אתכם גר לדורותיכם, ותקנו שיפריש רובע לקינו וריב''ז נמנה וביטלה מפני התקלה. 5. גר תושב עושה מלאכה לעצמו בשבת, כישראל, לת''ק בחוה''מ דבר האבד, לר''ע ביו''ט אוכל נפש, ולרבי יוסי כחול, ור''ש מוסיף דה''ה גוי וכן הלכה.

ג.    המביאים על הזדון כשוגג ומנין 1. הבא על שפחה חרופה שנאמר ונסלח לו מחטאתו אשר חטא. 2. נזיר שנטמא נאמר לפתע זהו שוגג ופתאום שזהו שוגג מזיד ואונס. 3. שבועת העדות, שרק בו לא נאמר ונעלם. 4. שבועת הפקדון, בגז''ש תחטא משבועת העדות.

ד.   המביאים קרבן אחד על עבירות הרבה ומנין 1. הבא על שפחה חרופה ביאות הרבה שנאמר על חטאתו אשר חטא, אבל הבא על חמש שפחות בהעלם אחד חייב על כ''א שנאמר והיא שפחה. 2. נזיר שנטמא טומאות הרבה כר''י בר''י שסובר שנזירות טהרה חלה עליו מהשביעי ומביא קרבן רק בשמיני, אבל לרבי נזירות טהרה חלה רק בח' ואם נטמא השמיני הוי יום שראוי להבאת קרבנותיו. 3. המקנא לאשתו מאנשים הרבה, שנאמר תורת הקנאות. 4. מצורע שהביא ציפורים ושוב נטמא פעמים הרבה שנאמר תורת המצורע, אבל לגבי קביעות עניות ועשירות נאמר אשר לא תשיג ידו בטהרתו, וזהו לר''ש חטאת המכפרו לר''י אשם המכשירו ולראב''י ציפורין הגורמים לו טהרה. 5. האשה שילדה ולדות הרבה כל אחד בתוך שמונים של נקיבה שלפניו, וכן המפלת תאומים שנאמר תורת היולדת וממעטינן לאחר מלאת ימי טהרה שנאמר זאת, ולר''י ולד ראשון גורם ומונה ממנו אף בתאומים.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף ט

א. מחוסרי הכפרה עד הבאת קרבנם (7)

ב. דיני הגר וקרבנותיו (5)

ג. מי מביא על הזדון כשוגג ומנין (4)

ד. המביאים קרבן אחד על עבירות הרבה ומנין (5)

 

דף י

*ולד שני כמאן דליתיה. *עולה ויורד וסלת בפרוטה.

א.  דעת ר''י דולד שני כמאן דליתיה, ובעי האם קאמר רק לענין קרבן דהוי לחומרא או גם לקולא ומשלימה את ימי הטהרה של הראשון ואח''כ מונה לשני. והשמועות 1. שוחטין וזורקין על יולדת ביום מ' לזכר ופ' לנקיבה, בעי לאוקמי ביולדת תאומים לר''י ש''מ דקאמר לקולא, ודחי דאיירי בפסח הבא בטומאה וראויה כיון דמחו''כ דזב אינו כזב אבל טבו''י הוי כזב, ולרבא איירי ביום מ' ליצירת זכר ופ' לנקיבה וכרי''ש ואיירי בלידה יבישתא וקמ''ל דאפשר לפתיחת הקבר בלא דם. 2. ששים בעינן רצופין ש''מ דר''י קאמר לחומרא, ודחי דאתי כרבנן וביולדת תאומים נקיבה ואחרי כ' יום זכר דשייכא מפוזרין, ולמסקנא מוכיחינן משלושים רצופין ומששה רצופין דאתי רק כר''י ש''מ דקאמר רק לחומרא.

ב.   קרבן עולה ויורד ביולדת עוף תחת כבש, במצורע שני פרידין תחת שני כבשים, ובשמיעת הקול ביטוי שפתים וטומאת מקדש וקדשיו איכא שתי פרידין תחת כבשה אחת ובדלי דלות עשירית האיפה תחת שתי פרידין. ומנלן שעשירית האופה בפרוטה 1. כבש בסלע שזהו ארבע דינרים ושתי פרידין ברובע הדינר דהוי אחד מט''ז, ובדינר יש שש מעות ובכל מעה ל''ב פרוטות, א''כ ברבע דינר איכא מעה וחצי שזהו מ"ח פרוטות, ואחד מט''ז הוי שלש פרוטות. 2. יולדת מביאה אחד מל''ב, דפרידה אחת היא שמינית דינר ואחד מט''ז הוי פרוטה ומחצה. 3. למסקנא כמו שיולדת מביאה אחד מל''ב כך דלי דלות אחד מל''ב מפרידה והוי ג' רבעי פרוטה, ומביא בפרוטה כיון דלאו אורח ארעא.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף י

א. האיבעיא בולד שני לקולא והשמועות (2)

ב. חיובי קרבן עולה ויורד ומנין שעשירית האיפה בפרוטה (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com