אאא

דף כ                             

*מתעסק. *חותה גחלים בשבת.

א.  מתעסק פטור מלבד חלבים ועריות שכן נהנה, והשמועות 1. מל בשבת תינוק שזמנו ביום ראשון ר''א מחייב ורבי יהושע פוטר רק בגלל שטועה בדבר מצוה, ודחי דמחייבינן מתעסק בחבורה הואיל ומקלקל בחבורה חייב. 2. ר''י פוטר בנתכון ללקוט תאנים ולקט ענבים אבל אם לקט תאנים אחרות חייב, ותירץ דהמקרה שרצה ללקט ענבים ושכח וסבר שרצה תאנים וליקט ענבים לר''א חייב דנעשית בקשתו ור''י פוטר כיון שלא נעשית גם מחשבתו. 3. לר''ש פליגי בשני שמות ולר''י פליגי בענבים ותאנים, וקסבר דפליגי להו''א במתעסק ולמסקנא בשכח מלקט מלבו בשם אחד דלר''ש חייב ולר''י פליגי, או שרצה להקדים וללקט תאנים ואח''כ ענבים ולקט ענבים ואח''כ תאנים דלר''ש חייב ולר''י פליגי.

ב.   החותה גחלים בשבת לת''ק חייב אחת ולרשב''א חייב שתים דהוי מכבה ומבעיר, ופלוגתייהו 1. לר''א ור''ח בנתכון לכבות לכבות העליונות כדי להבעיר את התחתונות ופליגי במקלקל בהבערה. 2. לאביי בר אבין בנתכון לכבות ולהבעיר, ופליגי האם בהבערה יצאת ללאו או לחלק. 3. לרבא נתכון להבעיר ולכבות ויצא איפכא. 4. לרב אשי נתכון לכבות והובערו מאליהן ופליגי בדבר שאינו מתכון, וכן החותה גחלים בשבת בשביל להתחמם בהם והובערו מאליהן פליגי האם חייב ותלוי במלאכה שא''צ לגופה.

הדרן עלך פרק רביעי דכריתות!

 

שאלות לחזרה ושינון

א. דיני מתעסק והשמועות (3)

ב. המח' בחותה גחלים, ובמאי פליגי (4)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]