אאא

דף טז

*תשמיש כמה פעמים. *הבדיקות. *תשמיש ביום. *שנאוי.

א.  משמש כמה פעמים בלילה 1. לב''ש צריך שתי עדים על כל תשמיש, והקשו שמא הרוק נימוח בפה, ותירצו דאינו דומה פעם אחת לפעמים. 2. לב''ה דיה בשני עדים כל הלילה, ולב''ש שמא תראה טיפת דם כחרדל ותחפנה ש''ז.

ב.   דיני הבדיקות 1. לטהרות, אבל לבעלה מותרת, וי''א דה''ה לבעלה דלא יבעול וישנה. 2. כשהניחה בחזקת טהורה, אבל היתה בחזקת טמאה נשארת בחזקתה עד שתאמר טהורה אני. 3. בדקה בעד ואבד אסורה לשמש עד שתבדוק, כיון שאין מוכיחה קיים.

ג.    תשה''מ ביום אסור 1. הלילה אמר הורה גבר, לילה ניתן להריון, ולאידך זהו שם המלאך הממונה. 2. בוזה דרכיו ימות, ולר''י אתי למגנה עצמו.

ד.   מי שנאוי לפי בן סירא 1. שר בבתי משתאות הנרגן או נרגז. 2. מושיב שבת במרומי קרת. 3. האוחז באמה ומשתין. 4. נכנס לבית חבירו פתאום וכן לביתו. 5. רשב''י מוסיף משתין ערום לפני מטתו. 6. משמש בפני כל חי, והינו עבדיו ולא בע''ח.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

דף טז

א. דין המשמש כמה פעמים בלילה ומ"ט (2)

ב. דיני הבדיקות (3)

ג. מ"ט תשמיש אסור ביום (2)

ד. מה שנאוי על בן סירא (6)

דף יז

*דמו בראשו. *תשה"מ ביום ומונבז. *המקומות לול ופרוזדור.

א.  הדברים שהעושה אותן דמו בראשו 1. האוכל שום בצל וביצה קלופים שעבר עליהם הלילה, אף שחתום משום רוח רעה, וליכא בשייר קליפתן או עיקרן. 2. שותה משקין מזוגין שעבר עליהם הלילה, ולנו בכלי מתכות. 3. לן בבית הקברות שתשרה עליו רוח טומאה דמסכני. 4. זורק צפרניו לרה''ר משום מעוברת, ודוקא שנטל במספרים, ידיו ורגליו, ולא גזז אחריהם, ולמסקנא הכל מסוכן. 5. מקיז דם ומשמש מטתו, דבאחד מהם בניו ויתקין ובשניהם הקיזו בעלי ראתן, ואם טעם אח''כ מעט שרי.

ב.   השמועות בתשה''מ ביום 1. האיסור משום ואהבת לרעך כמוך. 2. האופן שמותר, בית אפל או ת''ח המאפיל בטליתו. 3. או תשמש לאור הנר, אמרינן דקאי על הבדיקה, וכן הוי מגונה בבדיקה. 4. בית מונבז שהזכירו לשבח, שבדקו העדים ביום.

ג.    שבח בית מונבז 1. עשו ביום, בדיקת מטותיהם. או תשה''מ משום אונס שינה. 2. בדקו בצמר נקי ורך. 3. נהגו טומאה וטהרה בשלגין.

ד.   מקומות הדמים 1. החדר מבפנים וטמא. 2. הפרוזדור מבחוץ וספיקו טמא. 3. העליה ע''ג שתיהם וטהור. 4. לול פתוח מהעליה לפרוזדור, ודינו כדלקמן.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה.  דין דם הלול 1. לתלמידים לפנים טמא ולחוץ טהור, ומקשינן דתנן שחזקתו מהמקור. 2. לר''ה מהלול לפנים ודאי טמא ולחוץ ספק, ומקשינן אי חיישת ששחתה ניחוש שהזדקרה. 3. לאביי אי בתר חששא תרוייהו ספק. 4. אי בתר חזקה לפנים טמא ולחוץ טהור בודאי.

ו.     דם הנמצא בפרוזדור, לר''ח טמא ודאי ולר''ק ספק. ואתי 1. ללישנא דבתר חששא, מסיע לר''ק ופליג על ר''ח. 2. ללישנא דבתר חזקה, מסיע לר''ח ופליג על ר''ק. 3. לר''ה לא פליגי, לפנים טמא ולחוץ ספק. 4. לתלמידים, ר''ח אירי שנמצא בקרקע פרוזדור, והם בגגו.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף יז

א. הדברים שהעושה אותן דמי בראשו (5)

ב. השמועות בתשה"מ ביום (4)

ג. שבח בית מונבז (3)

ד. מקומות הדמים (4)

ה. דין דם הלול (4)

ו. המח' בדם הנמצא בפרוזדור, וכמאן אתי (4)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]