אאא

אברכי ש"ס איד'ן עמדו הפעם למבחן פומבי בפני שלשה גדולי תורה שליט"א, שבחנו אותם על כל הש"ס כולו בעיון, בבקיאות, בעמקות, בלומדות, ובהיקף. השלשה שהרכיבו את ה'בית-דין' היו הרב חיים פיינשטיין ראש ישיבת 'עטרת שלמה', הרב  דוב דיסקין ראש ישיבת 'אורחות תורה', והגאון הצדיק המשפיע ר' אלימלך בידערמאן .

היה זה מעמד מרגש כאשר 62 אברכים מכל סניפי רשת הכוללים ש"ס איד'ן, 21 מבית שמש 16 מבני ברק 14 מירושלים 11 מביתר, יושבים יחד כולם כאחד, כאשר הם מפגינים ידיעותיהם המקיפות והעיוניות בכל הש"ס.

החלק המפתיע הגיע כאשר הופנו אליהם שאלות למדניות שונות. כך למשל שאל הגרב"ד דיסקין אם הם יכולים להביא ראיה ממקום כלשהו בש"ס שאב ואם נקראים כך גם אם מתו לפני הלידה. הש"ס אידן ענו מיד: "מגילה יג.". שם נאמר שאסתר נולדה לאחר מות אביה ואמה, ועם זאת נקראים הם אב ואם.

שאלה מעניינת נוספת שאל הגר"ח פיינשטיין: "כיצד ייתכן קרבן בהמה שמכפר בלי שחיטה וזריקת דמים?". התשובה הגיעה מיד: "תמורה כה: השוחט את החטאת ומצא עובר בן ד' חי".

כל זאת מלבד השאלות הבקיאותיות הרבות על עניינים שמוזכרים רבות בכל הש"ס, גם שם הם ענו ופירטו את המקורות אחד לאחד. כך למשל שאל הגר"ח פיינשטיין היכן מוזכרת המחלוקת אודות שחיטה שאינה ראויה אם שמה שחיטה. מיידית קלחו התשובות: כתובות לד. בבא קמא ע: קו: קידושין נז. חולין פ. פד.

הגר"א בידרמן שאל היכן בש"ס מוזכר הכלל ידוע "כל שאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו", ולגבי אילו סוגיות? התשובות מיהרו להגיע: המקור הוא במנחות יח: ובדף קג: לגבי מנחה כמובן. בנדרים עג. זה מוזכר לגבי חרש בהפרת נדרי אשתו. בקידושין כה. ובנדה סו. לגבי חציצה בטבילה. בבבא בתרא פא. ומכות יח: לענין קריאה בביכורים. בחולין פג: לענין כיסוי הדם.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

המשפיע הגר"א ביקש לשמח את הנוכחים בשאלה מעניינת: היכן בש"ס מבואר גודל הענין לשמח אנשים ולא בהכרח בכסף?

והתשובות לא אחרו לבוא: תענית כב. שם מובא על שני בדחנים שאליהו הנביא אמר עליהם שזוכים לעולם הבא. כתובות קיא: שם אמר רבי יוחנן "טוב המלבין שינים לחברו יותר ממשקהו חלב". וכן הגמרא בבבא בתרא ט: האומרת כי המפייס את העני בדברים מתברך בי"א ברכות, בעוד הנותן כסף מתברך רק בשש.

שאלות רבות עוד נשאלו ואין כאן המקום להביאן. כך או כך, התרגשות רבה היתה נחלת הנוכחים כאשר האברכים השיבו מכל מקום בכל חלקי הש"ס, מה שגרם לקידוש שם שמים עצום.

גדולי התורה הביעו את התפעלותם המיוחדת מהידע העצום שהפגינו גאוני ש"ס איד'ן, ושיבחו אותם באוזני מייסד הכוללים אב"ד פוזנא הגאון רבי אברהם הלוי אייזען שליט"א והתורמים הנדיבים שצפו במבחן הפומבי אשר נערך במשך קרוב לשעתיים רצופות.

לצפייה המבחן כולו ושאר המבחנים צפו באתר >>