אאא

דף מח

*סימן תחתון ועליון. *בדיקה ע"י נשים.

א.  סימן התחתון והעליון 1. בא סימן התחתון עד שלא בא העליון הוא גדולה וחולצת או מתייבמת, דהכתוב השוה אשה לאיש דסגי בסימן אחד וזהו התחתון. 2. בא העליון קודם התחתון לרבנן הוי גדולה כיון דלא אפשר ובודאי בא התחתון ונשר אפילו אם בדקנוה ולר''מ יכול לבא והויא קטנה, ואתי שפיר קראי שדים נכונות ושערך צמח וכן בעשות ממצרים דדיך למען שדי נעוריך. 3. הגעת הסימן תחילה, בכרכים התחתון ובכפרים העליון בעשירות ימין ובעניות שמאל וי''א בכולם ימין קודם.

ב.   הבדיקה ע''י נשים 1. לכו''ע בודקות לפני הפרק כדי לידע אם הוא שומא ואחר הפרק החזקה דרבא מהניא למיאון ולא לחליצה. 2. בתוך הפרק לר''י לא בודקות כיון דליכא חזקה דרבא לא סמכינן על נשים, ולר''ש בודקות דקסבר הוי כלפני הפרק והבדיקה אי הויא שומא. 3. אשה נאמנת להחמיר ולא להקל, לר''י בתוך הפרק ולר''ש לאחר הפרק ולית ליה חזקה דרבא.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א. סימן התחתון והעליון (3)

ב. הבדיקה ע"י נשים (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com