אאא

דף מט

*אחד התלוי בשני. *בדיקת כונס משקה בכ"ח.

א.  הדברים שאחד תלוי בשני והשני שייך להיות בפני עצמו ולענין הלכתא 1. סימן העליון בא רק אחרי סימן התחתון אבל התחתון יכול לבא בפ''ע ודלא כר''מ. 2. כל כלי חרס שמכניס משקה מוציא ופסול למי חטאת, ויש שמוציא ואינו מכניס ופסול רק משום גיסטרא. 3. אצבע יתירה אם יש בה צפורן יש בה עצם ומטמאה אף באהל ואם אין צפורן מטמאה רק במגע ובמשא. 4. כל הראוי למדרס מטמא בטמא מת ויש שמטמא רק בטמא מת כגון היושב על כלי שאינו מיוחד לישיבה. 5. כל הראוי לדון דיני נפשות ראוי לדיני ממונות ויש שכשר רק לדיני ממונות וזהו ממזר, וקמ''ל אף שאינו ראוי לבא בקהל וכן גר אף שבא מטיפה פסולה. 6. כל הכשר לדון כשר להעיד ויש שכשר להעיד ולא לדון וזהו סומא באחת מעיניו וכר''מ שהוקשו ריבים לנגעים שדנים ביום ושלא בסומא ונגעים שלא בקרובים, ולחכמים דמים בלילה וכן בסומא וכן פסק רבי יוחנן כסתמא דסנהדרין. 7. כל שחייב במעשרות מטמא טומאת אוכלין ויש ששייך רק בטומאת אוכלין כגון בשר דגים וביצים. 8. כל שחייב בפאה חייב במעשרות ויש שחייב רק במעשרות אוכל ונשמר וגידולו מן הארץ אף שאין לקיטתו כאחת כגון תאנה ולא מכניסו לקיום כגון ירק. שבת סתמא עשוי לכותח וחייב בפאה ושמעינן מינה דחייב במעשרות ומטמא טומאת אוכלין, והא דפליגי אם מטמא זהו בעשוי לתת טעם בקדירה. 9. כל שחייב בראשית הגז חייב במתנות כהונה, ויש שחייב רק במתנות. 10. כל שיש לו ביעור יש לו שביעית כגון עלה הלוף השוטה שכלה מהשדה, ויש ששייך רק בשביעית כגון עיקר הלוף שאינו כלה. 11. כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר והוא דג טהור, ויש דגים עם סנפיר ולא קשקשת והוא דג טמא, ואיצטריך למכתב סנפיר וקשקשת דלא נימא סנפיר בלבד ואמרינן דהוי לבושא. 12. כל שיש לו קרנים יש לו טלפים, ויש שיש לו טלפים ולא קרנים. 13. כל הטעון ברכה לאחריו טעון ברכה לפניו, ויש שטעון ברכה רק לפניו וזהו ירק, מים, מצוות, ריחני.

ב.  כיצד בודקין כלי חרס לידע האם ניקב בכונס משקה 1. מביא עריבה מליאה מים ונותן את הקדירה לתוכה ורואה אם כונסת משקה. 2. ר''י מחמיר שיכפה את הקדירה לתוך העריבה ויציף מים דליכא דחיקה. 3. שופתה ע''ג האש ורואה אם האור מעמידה מלנטוף. 4. שופתה ע''ג הרמץ. 5. אם טורד טיפה אחר טיפה בידוע שכונס משקה.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א. הדברים שאחד תלוי בשני ולענין הלכתא (13)

ב. הבדיקה בכלי חרס אם ניקב בכונס משקה (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com