אאא

פרק ראשון- מאימתי

דף ב

1. סוף זמן ק"ש ערבית. 2. הקושיות. 3. תחילת ק"ש בערב.

א.     עד מתי קוראים ק''ש של ערבית 1. לר''א אשמורה ראשונה שזה תחלת שכיבה. 2. לחכמים כל זמן שכיבה, ואמרי עד חצות כדי להרחיק את האדם מן העבירה שמא תחטפנו שינה. 3. לר''ג עד עלוה''ש שזהו סוף שכיבה. 4. לברייתא עד שהעני מסיים סעודתו. 5. לל"ב דרשב"י עד קודם הנץ החמה, לקמן דף ח'.

ב.     המצוות שזמנם כל הלילה זמן עשייתם עד עמוד השחר, וחכמים אמרו שיעשה רק עד חצות הלילה שמא יאחר ויפסיד. ואלו הן המצוות 1. קריאת שמע. 2. אכילת בשר הקרבנות שנאכלים ליום ולילה, וכן קרבן פסח. 3. בהקטרת חלבים ואיברים לא גזרו.

ג.      קושיות הגמרא על לשון המשנה 1. קאמר שחייב לקרוא קריאת שמע בתורה, שנאמר ובשכבך ובקומך. 2. בדיני זמן קריאת שמע הקדים ערבית לפני שחרית, כיון שכתוב בתורה ובשכבך ואח"כ ובקומך, או כמו בבריאת העולם שנאמר ויהי ערב ויהי בוקר. 3. בדיני ברכות קריאת שמע הקדים שחרית לפני ערבית, כיון שכבר איירי בשחרית. 4. התחלת הזמן משעת אכילת תרומה שזהו צאת הכוכבים, ולא כתב להדיא משעת צאת הכוכבים, כדי להשמיענו בדרך אגב שאפילו שצריך להביא קרבן למחרת יכול לאכול תרומה כבר מהערב.

ד.     אין לפרש את הפסוק דהיינו ביאת השמש וטהר גברא ומאז מותר לאכול תרומה 1. א"כ היה צריך לכתוב ויטהר. 2. כתוב בברייתא סימן לדבר צאת הכוכבים.

ה.     ממתי מתחילין ק''ש בערב 1. לר''א משקדש היום בע''ש והוא ביה''ש. 2. לרבי יהושע והמשנה משעה שהכהנים מטוהרים לאכול תרומה, וזהו צאה''כ. 3. לר''מ משכהנים טובלים, וזה מעט קודם ביה''ש המאוחר של רבי יוסי. 4. לרבי חנינא שהעני נכנס לאכול. 5. לר''א כשרוב בנ''א נכנסין להסב, והוא מאוחר מכולן. 6. לר"י פלג המנחה, תוס'.

ו.        תוס' 1. בנ''א נכנסים להסב, בע''ש או בחול. 2. חובת ק''ש, לרש''י בק''ש שעל המיטה ולתוס' בביכ''נ ומבעו''י, לר''ת כרבי יהודה דמפלג המנחה, ולר''י כמ''ד מבעו''י. 3. ביאת אורו, לרש''י יום שמיני וטהרתו בקרבנותיו, ולתוס' תחילת השקיעה. 4. למ''ד זמן ק''ש בזמן סעודת העני, קריאתו מעט לפני הסעודה. 5. לר''י דק''ש מפלג המנחה, לא דריש ובשכבך.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  מתי סוף זמן ק"ש של ערבית (5)

ב.   המצוות שזמנם כל הלילה, והיכן גזרו (3)

ג.    קושיות הגמרא על לשון המשנה (4)

ד.   מ"ט אין לפרש וטהר גברא (2)

ה.  ממתי תחילת זמן ק"ש של ערבית (6)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com