אאא

דף ז

1. ר"י בשם רבי יוסי. 2. משה רבינו. 3. ר"י בשם רשב"י.

א.     שמועות ר' יוחנן בשם ר' יוסי 1. ה' מתפלל יה"ר שיכבשו רחמי את כעסי. 2. אין מרצין לאדם בשעת כעסו. 3. טובה מרדות בלבו של אדם, מכמה או ממאה מלקיות. 4. ה' לא חזר בו מדיבור לטובה, שיצאו ממשה ששים רבוא.

ב.     אין מרצין בשעת כעס, והזמן שה' זועם 1. רגע, א' מח' אלף תתפ"ח בשעה. 2. רגע כמימריה. 3. הזמן, בעמידת תרנגולת על רגל אחת. 4. כאשר הגויים משתחוים לחמה.

ג.      משה עם הקב''ה 1. בקש שתשרה שכינה על ישראל וקבל. 2. שלא תשרה על אוה''ע וקבל. 3. בקש לדעת דרכי הקב''ה בצדיק ורע לו, ופליגי אם קבל זאת. 4. על שהתחבא פליגי אי זכה לשכר של קלסתר פנים, וייראו מגשת אליו, ותמונת ה' יביט, או דלא עשה כהוגן.

ד.     צדיק ורע לו 1. צדיק בן רשע, ודחי שה' לא מעניש כשלא אוחז מעשי אבותיו. 2. צדיק שאינו גמור. 3. וחנותי את אשר אחון, אף שאינו הגון.

ה.     שמועות ר' יוחנן בשם רשב''י 1. אברהם הראשון שקרא לה' אדון, ובזכות זה נענה דניאל. 2. לאה הראשונה שהודתה. 3. קשה תרבות רעה ממלחמת גוג ומגוג. 4. הקובע מקום לתפילתו אויביו נופלים תחתיו. 5. גדול שמושה יותר מלמודה. 6. עת רצון כשהצבור מתפללין, וה' לא מואס בתפילתם.

ו.        שמא גרים שנאמר שמות בארץ, והשמות 1. רות, שיצא ממנה דוד שריוהו לה' בשירות ותשבחות. 2. ראובן, ראו מה בין בני לבן חמי.

ז.      מותר להתגרות ברשעים בעוה"ז, והאיסור 1. במילי דידיה. 2. שעה משחקת. 3. בצדיק שאינו גמור.

ח.     תוס' 1. ברגע ניתן לומר כלם או להתחיל לקלל. 2. המצער את ריב''ל היה צדוקי או גוי. 3. ברית בין הבתרים היתה ג' שנים לפני מלחמת המלכים אף שכתוב לאחריו.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף ז

א.    שמועות רבי יוחנן בשם רבי יוסי (4)

ב.    הזמן שה' זועם (4)

ג.     משה רבינו עם הקב"ה (4)

ד.    מתי צדיק ורע לו (3)

ה.    שמועות רבי יוחנן בשם רשב"י (6)

ו.      השמות שגרמו לטובה (2)

ז.     מתי אסור להתגרות ברשעים (3)

 

דף ח

1. מעלת ביכ"נ. 2. לעת מצוא. 3. שלשה דברים. 4. ק"ש לרשב"י.

א.     השמועות במעלת ביכ''נ 1. המתפלל עם הצבור ועוסק בתורה וגמ''ח, ה' אומר כאילו פדאני ולבני מאוה''ע. 2. מי שלא נכנס נקרא שכן רע, וגורם גלות לו ולבניו. 3. המקדים ומחשיך לביכ"נ מאריכים ימיו. 4. יש להמתין שעור ב' פתחים. 5. אוהב ה' שערים המצוינים בהלכה יותר מביכ''נ, ולכן התפללו ביני עמודי.

ב.     מהו לעת מצוא ומנין 1. אשה, מצא אשה. 2. תורה, מצא חיים. 3. מיתה, למות תוצאות. 4. קבורה, ימצאו קבר. 5. ביהכ''ס.

ג.      שמועות רבי חייא בר אמי 1. מיום שחרב ביהמ''ק אין לה' בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד. 2. גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמים, שנאמר בו וטוב לך. 3. לגור ליד רבו אם כפוף אליו, משלמה ובת פרעה.

ד.     המניח ס''ת 1. נאמר עוזבי ה' יכלו. 2. בין גברא לגברא שרי. 3. בין פסוקא לפסוקא תיקו. 4. רב ששת הסתובב ואמר אנן בדידן.

ה.     צווי ריב''ל 1. השלימו הפרשיות שמו''ת עם הציבור, שזוכה לאריכות ימים. 2. הזהרו לשחוט בעוף את הורידין. 3. הזהרו בזקן ששכח תלמודו לאונסו.

ו.        צווי רבא לבניו 1. לא לחתוך בשר ע''ג היד, משום סכנה או קלקול סעודה. 2. לא לישון על מטת ארמית, וזהו גיורת, בלא ק''ש, או כפשוטו. 3. שלא יעברו אחורי ביכ''נ.

ז.      מתי מותר לעבור אחורי ביכ''נ 1. כשיש פתח אחר. 2. כשיש ביכ''נ אחר. 3. נושא משא. 4. רץ. 5. מניח תפילין.

ח.     האומות 1. ר''ע אוהב את המדיים, שהם חותכים ע''ג שלחן, נושקים ע''ג היד, יועצין בשדה. 2. הפרסיים צנועין באכילתן, ביהכ''ס, ובתשמיש.

ט.     קריאת שמע פעמיים בסמיכות 1. בלילה, קודם עלות השחר ואחריה ויוצא של לילה ושל יום, מפני שהוא לילה ויש שקמים כבר. 2. ביום, קודם הנץ ואח''כ, מפני שנקרא יום אבל יש שעדיין ישנים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

י.        תוס' 1. שיעור ב' פתחים, לרש''י מרוחק מהפתח ולתוס' להמתין. 2. רב ששת מהדר אפיה, אינו בקול, יש עשרה, תורתו אומנותו. 3. שנים מקרא דווקא תרגום ארמי ולא לעז. 4. עטרות וריבון, לרש''י שזה בלי תרגום ולתוס' שיש תרגום ירושלמי. 5. קריאת שנים מקרא, ממנחת שבת עד לפני האכילה בשבת. 6. קריאה אחר עלוה''ש דווקא משיכיר.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

דף ח

א.    השמועות במעלת ביכ"נ (5)

ב.    מהו לעת מצוא ומנין (5)

ג.     שמועות רבי חייא בר אמי (3)

ד.    דיני המניח ספר תורה (4)

ה.    ציווי ר"י בן לוי (3)

ו.      צווי רבא לבניו (3)

ז.     מתי מותר לעבור אחורי ביכ"נ (5)

ח.    מעלת האומות (2)

ט.    כיצד קורא ק"ש פעמיים בסמיכות (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com