אאא

דף יט

1. ב"ד מנדים. 2. נושאי המטה. 3. אין חכמה.

א.     על מה ב''ד מנדין 1. במשנה, המספר אחר מטת ת''ח, מעקביא. 2. מזלזל בנט''י, מאלעזר בן חנוך. 3. מגיס דעתו כלפי מעלה מחוני. 4. לריב"ל איכא במשנה כ"ד דברים, כיון שמדמה מילתא למלתא. 5. מייתי תודוס איש רומי בגדי מקולס, ודחי דברייתא. 6. בתנורו של עכנאי, רק בברייתא כתוב שהתנדה.

ב.     נושאי המטה 1. אין מוציאין מת סמוך לק''ש מלבד אדם חשוב, ואם התחילו אין מפסיקין. 2. העוסקים בהספד, אם המת מוטל לפניהם נשמטין וקוראים, ואם לאו יושבין וקוראים והאבל דומם, וכשמתפללים האבל מצדיק עליו את הדין, ואסור לומר ולא נפרעת ממני. 3. קברו וחזרו, אם יכולים להתחיל ולגמור אפילו פסוק אחד עד שיגיעו לשורה יתחילו. 4. העומדים בשורה, החייבים לת''ק שורה שאינה רואה פנימה, ולר''י הבאים מחמת עצמן.

ג.      אין חכמה נגד ה', ומקשה 1. באים עם האבל בדרך טמאה, ודחי בבית הפרס דרבנן. 2. דלגו על ארונות מתים לראות מלכים, ודחי ביש חלל טפח ומדרבנן. 3. כבוד הבריות דוחה ל''ת, ודחי בלאו דלא תסור התירו רבנן. 4. והתעלמת, ודחי דמשמעותו שיתעלם, וא''א ללמוד מהתם דהוא ממונא. 5. ולאחותו דהולך להקריב פסחו מטמא למת מצוה, ודחי דהתם מיתורא דאחותו, וא''א ללמוד מזה דהוי שב ואל תעשה.

ד.     תוס' 1. דוגמא השקוה, גיורת כמותו או מי צבע. 2. גולל לר''ת מצבה ולרש''י כיסוי הארון, ומדלגין כיון שאין כהן מוזהר על טומאה שנזיר לא מגלח. 3. הטומאה בכיסוי הארון מבחוץ ולא מבפנים, טומאה רצוצה מעליה וקבר סתום כנגד כולם.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    על מה ב"ד מנדין (6)

ב.    דיני נושאי המיטה (4)

ג.     הקושיות על אין חכמה נגד ה' (5)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]