אאא

דף לב

1. הטחת דברים. 2. משה והקב"ה. 3. ויחל. 4. ר"א בתפילה. 5. הפסקה בתפילה.

א.     הטיחו דברים 1. חנה, ותדבר על ה'. 2. אליהו, אתה הסבות לבם. 3. משה, קרי ויתפלל על ה'.

ב.     אלמלא מקראות אלו נתמוטטו רגלי שונאי ישראל 1. אשר הרעותי 2. הנה כחומר ביד היוצר. 3. והסירותי את לב האבן. 4. ואת רוחי אתן.

ג.      נזקו של השפע 1. זהב מרובה עד שאמרו די גרם לעגל. 2. ארי נוהם מקופה של בשר ולא מתבן. 3. פרה כחושה שהאכילה כרשינים ומבעטת. 4. בן שהרחיצו והושיבו בפתח של זונות מה יעשה הבן שלא יחטא. 5. מלי כריסא זינא בישא, וישמן ישורון ויבעט.

ד.     משה והקב"ה 1. ה' הודה למשה. 2. לך רד מגדולתך. 3. הרף ממני ואשמידם. 4. ואעשה אותך, ומשל הכסא. 5. נשבעת בך. 6. אשר אמרתי. 7. יכולת ה'. 8. אשרי התלמיד. 9. החייתני.

ה.     מהו ויחל 1. החלהו. 2. הפר נדרו. 3. מסר עצמו למיתה. 4. החלה מדת רחמים. 5. אמר חולין הוא לך. 6. אחזתו אחילו.

ו.        שמועות רבי אלעזר בתפילה 1. ר''א גדולה תפלה ממעש''ט, ממשה שנענה בתפלה ומקרבנות, מגם תרבו תפלה. 2. תענית גדולה מהצדקה, דבגופו. 3. מהחורבן ננעלו שערי תפלה, ונפסקה חומת ברזל, אבל שערי דמעה לא ננעלו.

ז.      ד' צריכין חזוק 1. תורה. 2. מעש''ט, מחזק ואמץ. 3. תפלה, קוה אל ה'. 4. דרך ארץ, חזק ונתחזק.

ח.     ה' ברא עבור עמ"י 1. י''ב מזלות, ובכל אחד. 2. שלושים חיל. 3. שלשים לגיון. 4. שלושים רהטון. 5. שלשים קרטון. 6. שלושים גיסטרא. 7. בכל גיסטרא שס''ה אלפי רבוא כוכבים.

ט.     הפסקת תפלה 1. למלכי ישראל לא פוסק. 2. למלכי עכו''ם פוסק. 3. ראה אנס וקרון, אם יכול יקצר ואם לאו יפסוק.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

י.        ראיית בע''ח בתפילתו 1. נחש לא יפסיק 2. עקרב יפסיק. 3. שוורים מפסיק.

יא.   תוס' 1. עיון תפילה, אין לצפות שתפילתו תתקבל, והמעליותא במי שמכוון.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    מי הטיחו דברים כלפי מעלה, והיכן (3)

ב.    אלמלא המקראות נתמוטטו רגלי שונאי ישראל (4)

ג.     נזקו של השפע (5)

ד.    משה להקב"ה (9)

ה.    מהו ויחל (6)

ו.      שמועות רבי אלעזר בתפילה (3)

ז.     הדברים שצריכים חיזוק, ומנין (4)

ח.    חיל השמים שה' ברא עבור עם ישראל (7)

ט.    הפסקה בתפילה (3)

י.      ראיית בעלי חיים בתפילתו (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com