אאא

דף לג

1. הבדלה. 2. שיבוש בתפילה.

א.     הבדלה בברכת הדעת 1. שהיא חכמה. 2. תחילת ברכות חול.

ב.     התקנה בהבדלה 1. בתפלה. 2. העשירו, על הכוס. 3. הענו, חזרו בתפלה, ואמרו שיבדיל ג''כ על הכוס.

ג.      תפלה וכוס 1. הבדיל על הכוס צריך להבדיל בתפלה דעיקר תקנתא. 2. המשובח, מבדיל בזו ובזו, בתפילה בלבד, ולמסקנא בתפילה ועל הכוס. 3. טעה בזו ובזו שאכל קודם, חוזר לראש.

ד.     יו''ט אחר שבת 1. כר''א בהודאה, ונאמר בלשון הלכה, מטין, מודים או נראים. 2. בבבל תיקנו מרגניתא, ותודיענו.

ה.     שיבוש בתפלה 1. על קן צפור יגיעו רחמיך, שמטיל קנאה במעשי בראשית, ומדות ה' גזירות. 2. על טוב יזכר שמך, שצריך לברך אף על הרעה. 3. הכופל פסוק פסוק, משתקים במודים ובשמע. 4. כופל מילה מילה, ה''ז מגונה. 5. רבוי שבחים אינו הגון, האדיר העזוז היראוי החזק האמיץ הודאי והנכבד.

ו.        יראת שמים 1. הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. 2. יש לה' בגנזיו רק אוצר של יר''ש. 3. משה אמר כי אם ליראה, דלגביו הוי מלתא זוטרא.

ז.      תוס' 1. נחש מרתיע פוסק, וחוזר לתחילת הברכה. 2. דקדוק חיובא, בלשון רבו או ששנה ספיקי דרבוותא.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    מדוע הבדלה בברכת הדעת (2)

ב.    התקנה היכן מבדיל (3)

ג.     תפילה וכוס (3)

ד.    הבדלה ביו"ט שחל לאחר השבת (2)

ה.    שיבוש בתפילה ומ"ט (5)

ו.      יראת שמים (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com