אאא

דף לט

1. הברכות בירקות. 2. ברכת הפת.

א.     ראשי לפת 1. פרימה רכה בפה''א. 2. זוטא להו''א שהכל, ולמסקנא בפה''א דנעשה למתקו.

ב.     תבשיל 1. סלקא בפה''א. 2. לפתא שמוסיפים קמח במ''מ, ולמסקנא בפה''א דהקמח נעשה רק לדבק.

ג.      מי בישול 1. בשלקות בפה''א. 2. שבת בעי אי לטעם בפה''א או להעביר זוהמא שהכל, ולהלכה בעי לטעמא.

ד.     פת 1. פליגי אי צריך שתכלה ברכה עם הפת. 2. להלכה מברך ואח''כ בוצע.

ה.     פתיתין ושלמים 1. פליגי אם עדיף שלם או חשוב וגדול. 2. לכו''ע פרוסת חטים עדיפה על שלימה של שעורים. 3. יר''ש יוצא ידי שניהם ובוצע יחד.

ו.        בציעה בשבת 1. נקיט תרתי ובצע חדא. 2. בצע פרוסה גדולה, ואינו רעבתנות. 3. לקחו לחם עירוב שנעשה בו מצוה.

ז.      תוס' 1. מח' אי מברכינן בורא נפשות על פחות מהשיעור. 2. מח' האם לבבלי מברכים על בריה פחות מכזית. 3. דורמסקין לרש''י פרי ולתוס' מין כרוב. 4. חביב עדיף בפה''א על שהכל חביב, וז' מינים עדיפי מפירות. 5. לאחר הברכה יפריש הפרוסה מן הפת, ובשבת יחתוך משום לחם משנה. 6. בפתיתין גדולים ושלמים קטנים לרש''י פליגי מה עדיף ולר''ת לרב הונא מברך על איזה שירצה. 7. חצי בצל גדול חשוב לרש''י כיון שיש בו יותר ולר''ת דטוב לאכילה. 8. פרוסה ושלימה לרש''י במח' בפתיתין ושלימה ולר''ת בחטין ושעורים. 9. ברכת המוציא בפסח על הפרוסה או על השלימה, או בוצען יחד.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    ברכת לפת (2)

ב.    סוגי תבשיל וברכתם (2)

ג.     ברכת מי בישול ומ"ט (2)

ד.    הברכה בבציעת הפת (2)

ה.    פתיתין ושלמין בפת (3)

ו.      בציעת הפת בשבת (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com