אאא

דף מ

1. הפסק. 2. מאכלי רפואה. 3. שינוי בברכה. 4. נובלות.

א.     הפסק 1. לכו''ע טול ברוך שרי. 2. פליגי בהבא מלח ולפתן, ואמרינן דבוצע אחרי שיביאו לפני כולם. 3. גביל לתורי.

ב.     מאכלי רפואה 1. מלח אחר אכילה ומים אחר משקין, מהני לריח הפה ואסכרא. 2. חרדל ל' יום לחלאים. 3. דגים קטנים לחולי מעים. 4. ריחו של קצח מהני לכאב לב.

ג.      שינוי 1. בפה''א על פירות העץ יצא, כר''י דעיקר אילן ארעא. 2. בפה''ע על ירקות לא יצא, אף לר''י דעץ הדעת הוי חטה, כיון שלא מוציא בענף שוב.

ד.     מה היה עץ הדעת ומנין 1. לר''מ גפן, שמביא יללה כדאשכחן בנח. 2. לר''נ תאנה, שבדבר שנתקלקלו בו נתקנו. 3. לר''י חטה, שתינוק לא יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעם דגן.

ה.     המח' בבירך שהכל על פת האם יצא 1. במח' תנאים אי יצא באמירת כמה נאה פת זו. 2. לר''י לכו''ע יצא כיון שהזכיר ברכה שתקנו חכמים. 3. לר''ה לכו''ע לא יצא, והתם הזכיר שם פת.

ו.        כיצד בנימין רעיא יצא באמירת בריך רחמנא 1. רחמנא, הזכרת ה'. 2. רק ברכה ראשונה. 3. קמ''ל אף דלשון חול.

ז.      פליגי אי נובלות זהו תמרים שנשרפו או תמרי דזיקא, לל''ק פליגי בנובלות סתמא, ובעי 1. למ''ד תמרי דזיקא, מין קללה אשארא. 2. צריך לברך בפה''ע, ולמסקנא לכו''ע נובלות סתמא הוו בושלי כמרא.

ח.     לל''ב פליגי בנובלות תמרה לגבי דמאי, ובעי 1. ודאן אמאי חייב בתרו''מ, ותירץ שעשאן גורן. 2. למ''ד בושלי כמרא קשה אמאי הכא נקראים נובלות תמרה, קשיא.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ט.     תוס' 1. א''צ מלח בפת חשוב, וי''א דצריך משום שמגין מהשטן. 2. מח' במיני דאטד אי בפה''ע או אדמה. 3. מח' אי יצא בלא שהזכיר מלכות, ובשמו''ע איכא אלקי אברהם.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דיני הפסק ומה אינו הפסק (3)

ב.    מאכלי רפואה (4)

ג.     דיני החלפה בברכה ומ"ט (2)

ד.    מה היה עץ הדעת, ומנין (3)

ה.    המח' בבירך שהכל על פת, במאי פליגי (3)

ו.      כיצד בנימין רעיא יצא באמירת בריך רחמנא (3)

ז.     המחלוקת בנובלות לגבי ברכה, והקושיות (2)

ח.    המחלוקת בנובלות לגבי דמאי, והקושיות (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com