אאא

דף מז

1. הבוצע. 2. אמן האסורה. 3. הצירוף לזימון. 4. לא מצטרף. 5. עם הארץ.

א.     הבוצע 1. אוכל ראשון ואח"כ שאר המסובין. 2. רשאי לחלק כבוד לאחר. 3. בוצע אחרי שכלה אמן מהרוב.

ב.     עניית אמן האסורה והעונש 1. העונה אמן ארוכה מידי טועה, והמאריך כראוי מאריכין ימיו. 2. יתומה, יהיו בניו יתומים. 3. חטופה, יתחטפו ימיו. 4. קטופה, יתקטפו ימיו, וכן אין לזרוק ברכה מפיו.

ג.      הצירוף לזימון באכילה 1. מצטרף: דמאי, כיון שיכול להפקיר נכסיו וראוי לו. 2. מעשר ראשון שנטלה ממנו תרומת מעשר, והקדים בשבלין דפטור מתרו"ג. 3. מע''ש והקדש שנפדו ולא נתן חומש. 4. שמש שאכל כזית, וחשיב לקבוע. 5. כותי חבר, וכרבנן דמחמרי בע"ה.

ד.     לא מצטרף לזימון 1. אכל טבל, מדרבנן בעציץ שלא נקוב. 2. מע''ר שנטל בכרי ולא הפריש תרו''ג. 3. מע''ש, שפדה ע''ג אסימון. 4. הקדש שנפדה ע''ג קרקע. 5. שמש שאכל פחות מכזית, ונכתב אגב רישא. 6. נכרי, גר שמל ולא טבל.

ה.     מיהו עם הארץ 1. לר''מ שלא אוכל חולין בטהרה. 2. לחכמים שלא מעשר. 3. לר''א שלא קורא ק''ש. 4. לר' יהושע שלא מניח תפילין. 5. לבן עזאי שאין לו ציצית 6. לר''נ שאין מזוזה. 7. לרנב''י שלא מגדל בניו לת''ת. 8. לאחרים מי שקרא ושנה ולא שמש ת''ח, וכן הלכה.

ו.        תוס' 1. הסבא דגחין ושתי לפני המברך, הויא שתיה, לרמז שצריך להפסיק, כוסו בידו וכן בנתן לכ''א חלקו. 2. הבוצע פושט ידיו תחילה, לטבול פתו או להתחיל באכילה. 3. מאכילין אכסניא דמאי, בישראל דהוו כותיים או בגויים דפורע חובו בממון כהן. 4. קטן פורח, לרש''י הביא שערות ועדיין בן י''ג, ולתוס' שהשערות עדיין קטנות.

                                                                                                                                       

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דיני הבוצע (3)

ב.    עניית אמן האסורה, והעונש (4)

ג.     הצירוף לזימון באכילה, ומ"ט (5)

ד.    האוכל שלא מצטרף לזימון, ומ"ט (6)

ה.    מיהו עם הארץ (8)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com