אאא

דף יז

א.      בגזירת י''ח דבר איכא תשעה דברים הפוסלים את התרומה כדלעיל, והנוספים לשיטת רש''י 10. המניח כלים תחת הצנור אליבא דר''מ ודלא כרבי יוסי. 11. לר''ע כל המטלטלין מביאים בעובי המרדע טומאת אהל על האדם הנושאן משום דגזרו הקיפו משום עביו, ודלא כר''ט, ואליבא דרבי יוסי ור''ט אף גזירת בנות כותים נדות מעריסתן. 12. ענבים שנבצרו לגת הוכשרו לקבלת טומאה. 13. גידולי תרומה תרומה, להו''א בתרומה טהורה ביד ישראל, ולמסקנא בטמאה ביד כהן. 14. מי שהחשיך בדרך נותן כיסו לנכרי, ולא יוליכנו פחות פחות מד''א. 15. פתן ושמנן של גויים משום יינן, יינן משום בנותיהן, וייחוד עם בנותיהן משום חתנות. 16. תינוק נכרי טמא בזיבה משום משכב זכור. 17. אין פולין. 18. אין קורין לאור הנר. ולתוס' אף איסור אכילת הזב עם הזבה, ומורידים חד מהנך.

ב.      הטעם שגזרו טומאה על הבוצר לגת 1. שמא יבצרנו בקופות טמאות, למ''ד כלי טמא מכשיר אף היכא דלא אחשביה. 2. שמא יבצרנו בקופות מזופפות. 3. גזירה משום האשכולות הנושכות. 4. סוחט אשכול ונשאר משקה טופח.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    שאר גזירות י"ח דבר (9)

ב.    הטעם שגזרו טומאה על הבוצר לגת (4)

 

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com