אאא

פרק שני במה מדליקין

דף כא

א.      אין מדליקין 1. פסולי הפתילות: לכש וזהו צמר שבארז. 2. חוסן וזהו פשתן, להו''א נעורת ולמסקנא דייק ולא נפיץ. 3. כלך, פסולת משי. 4. פתילת אידן, ערבה. 5. פתילת המדבר. 6. ירוקה שבספינות. 7. צמר. 8. שיער. 9. שמנים: זפת. 10. שעוה. 11. שמן קיק וזהו: מעוף, צמר גפן, קיקיון דיונה. 12. שמן שריפה מתרומה שנטמאת, והטעם שמא יטה, או ביו''ט שחל בע''ש והטעם משום שאין שורפין קדשים ביו''ט. 13. אליה. 14. חֵלֵב, ופליגי במבושל.

ב.      דיני פתילות ושמנים 1. בשבת, הטעם בפתילות שהאש מסכסכת, ובשמנים לא נמשכים, ובמדורה מותר. 2. במקדש אין מדליקין דבעי שלהבת עולה מאליה, ואמרינן דבלאי המכנסים הוו לבית השואבה, ובגדי כהונה שבלו זהו בפשתן. 3. בחנוכה פליגי אם אסור בחול ובשבת, או דשרי רק בחול, או דשרי בין בחול ובין בשבת. והטעם לאסור, בחול אם כבתה זקוק לה, ובשבת אם מותר להשתמש לאורה.

ג.       ליתן שמן כל שהוא 1. אסור ליתן שמן ולהדליק בשמנים האסורים, אבל להקפּות שרי. 2. חֵלב מהותך וקרבי דגים שנימוחו, בפ''ע אסורים גזירה אטו שאינו מהותך, וע''י שמן כל שהוא פליגי אי שרי או דהוי גזירה לגזירה.

ד.      הדלקת נר חנוכה משתשקע החמה עד שתכלה רגלא דתרמודאי, ונפ''מ 1. למ''ד כבתה זקוק לה. 2. חיוב להדליק למי שטרם הדליק. 3. לשיעורא.

ה.     מספר הנרות מאחד ועד שמונה, והסדר 1. לב''ש פוחת והולך, כנגד פרי החג או ימים הנכנסין. 2. לב''ה מוסיף, דמעלין בקדש או כנגד ימים היוצאין.

ו.        מקום ההדלקה 1. מצוה על הפתח מבחוץ. 2. הדר בעליה, חלון הפונה לרה''ר. 3. בסכנה, על שלחנו.

ז.       דיני נר חנוכה 1. צריך נר נוסף כדי להשתמש לאורו, ואדם חשוב צריך אף אי איכא מדורה. 2. מצוה להניח בתוך עשרה טפחים ושמעינן לה מגמל, ולמעלה מכ' אמה פסולה. 3. המקום בטפח הסמוך לפתח, ומשמאל. 4. דף כג, אכסנאי צריך להשתתף בפריטי, ואם מדליקין עליו בביתו סגי. 5. כל השמנים יפין לנר ושמן זית מן המובחר, וכן מובחר לדיו בין לגבל ובין לעשן. 6. נר עם שני פיות עולה לשנים, אבל במדורה לא יוצאים.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

דף כא

א.    פסולי הפתילות והשמנים (14)

ב.    דיני פתילות ושמנים (3)

ג.     הדין ליתן שמן כל שהוא (2)

ד.    זמן הדלקת נר חנוכה, ולמאי נפ"מ (3)

ה.    מספר נרות חנוכה, והסדר (2)

ו.      מקום ההדלקה (3)

ז.     דיני נר חנוכה (6)

 

דף כב

א.      כבוד מצוות 1. כיסוי הדם אסור ברגל, ומינה ילפינן לעלמא. 2. אסור להסתפק מנויי סוכה, אא''כ התנה. 3. אסור להרצות מעות כנגד נ''ח. 4. אין שוקלין דינרים כנגד מע''ש אפי' ע''מ לחלל.

ב.      מחלוקות רב ושמואל 1. התרת ציצית מבגד לבגד. 2. גרירה כשאינו מתכון לחריץ. 3. הדלקה מנר לנר, ורב אסר מפני דמכחיש או מבזה את המצוה.

ג.       השמועות בהדלקה מנר לנר 1. אם שמואל שרי בקיסם מ''ט אין שוקלין כנגד מעשר שני, ודחי שמא לא יכון. 2. הדלקה מנר מערבי, למ''ד ביזוי בפתילה ארוכה, ולמ''ד אכחושי קשיא. 3. להלכה, למ''ד הדלקה עושה מצוה מדליקין מנר לנר, ולמ''ד הנחה אין מדליקין.

ד.      בעי האם הדלקה עושה מצוה או הנחה, ומייתי 1. תפוס נר חנוכה ועומד לא יצא, ודחי שהרואה אומר שמחזיקה לצרכו. 2. הדליקה בפנים והוציאה, כנ''ל. 3. למסקנא הדלקה עושה מצוה, דמייתי מעששית שדלקה מע''ש ובמוצ''ש סגי לכבותה ולהדליקה וא''צ גם להגביהה. 4. מזה שמברכים להדליק נר חנוכה, ולכן אם הדליקה חש''ו לא יצא, אבל נשים ודאי חייבות כיון שהיו באותו הנס.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

דף כב

א.      כבוד מצוות (4)

ב.      מחלוקות רב ושמואל (3)

ג.       השמועות בהדלקה מנר לנר (3)

ד.      השמועות אם הדלקה עושה מצוה או הנחה ו(4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com