אאא

דף כז

א.      שיעור טומאה בצמר ופשתים 1. גדול טמא שנא' בגד. 2. ג' אצבעות דחזי רק לעניים מוהבגד, וג' טפחים בכל שכן משתי וערב.

ב.      שיעור טומאה בשאר בגדים 1. לאביי טהור מג' טפחים וג' אצבעות לרשב''א ולרי''ש מב' קראי, שנאמר בבגד צמר או בבגד פשתים. 2. לל''ק דרבא לרשב''א אית ליה ג''ט מאו בגד, ולאביי אתי לשרצים דחמירי בכעדשה. 3. לל''ב דרבא אף לרי''ש אית ליה ג''ט.

ג.       לרי''ש ילפינן מזה שהכתוב פירט בנגעים צמר ופשתים אף כל סתם בגדים צמר ופשתים, ומפרשינן למאי אתי 1. דשאר בגדים לא מטמאין בג''ט. 2. לכלאים, דסתם בגדים שרו ב' מינים בהעלאה, ודחי דידעינן בכל שכן מלבישה, ולמסקנא זו בדותא. 3. רק בגדי צמר ופשתים חייבים בציצית, ולרבא שאמר במינן חייבין ופוטרין במינן, צמר ופשתים פוטרים בכל המינים.

ד.      ראיית הבגד 1. כסות סומא שאחרים רואין חייבת מאשר תכסה. 2. כסות לילה פטורה מוראיתם אותו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה.     לרשב''א כל היוצא מן העץ אין בו משום טומאת ג' אצבעות ומסככין בו, ואמרו דבר אחד 1. תנא דבי רי''ש קמא הסובר שרק בגד צמר או פשתים מטמא. 2. סומכוס שאומר סיככה בטווי פסולה כיון דמיטמא בנגעים אף שלא מטמא בטומאת מגע.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דיני שיעור טומאה בצמר ופשתים (2)

ב.    שיעור טומאה בשאר בגדים (3)

ג.     ילפינן מנגעים דאף כל צמר ופשתים, למאי אתא (3)

ד.    ראיית הבגד ומ"ט (2)

ה.    מי אמרו דבר אחד עם ר"ש בן אלעזר (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com