אאא

דף כח

א.      כל היוצא מן העץ מדליקין בו ולא מיטמא טומאת אהלים מלבד פשתן, ומייתי גז''ש אהל ממשכן, ובעי בעור בהמה טמאה האם התחש היה טמא או טהור. ומייתי 1. מנגעים, ודחי דחמור שמטמא שתי וערב שטרם נארג. 2. משרצים, ודחי בכעדשה. 3. בצד השוה, ודחי דמטמאין פחות מכזית. 4. למסקנא בק''ו מנוצה של עזים שאינה בנגעים.

ב.      מלאכת שמים נעשית מעור בהמה טהורה, למאי אתי 1. להו''א לתחשים. 2. למסקנא לתפילין ברצועות טהורות. 3. אין לומר שי''ן של תפילין או לכרכן בשערן ולתפרן בגידן, דהוו הל''מ.

ג.       התחש 1. בריה בפ''ע ולא הכריעו אם היתה בהמה או חיה. 2. נזדמנה לפי שעה ונגנזה. 3. היה לו קרן אחת במצח, כמו שור שהקריב אדה''ר דהוי מין בהמה וקרש שהוא מין חיה.

 

שאלות לחזרה ושינון

 דף כח

א.    השמועות האם איכא טומאת אהלים בעור בהמה טמאה (4)

ב.    למאי הלכתא מלאכת שמים נעשית מעור בהמה טהורה (3)

ג.     הדברים שנאמרו על התחש (3)

דף כט

א.      פתילת הבגד לר''א טמאה ואין מדליקין ולר''ע טהורה ומדליקין, ובהדלקה פליגי 1. לר''א בג' אצבעות מצומצמות ביו''ט שחל ע''ש, ולכו''ע אין מסיקין בשברי כלים וצריך שידליק רוב היוצא. לר''א קיפול לא מועיל והוי שבר כלי ונולד, ולר''ע מועיל והוי עץ בעלמא. 2. לר''א אין מדליקין אם אינו מחורך ור''ע שרי, וג' אצבעות מכוונות אתי למעט המלל מלהצטרף. 3. איירי בג' טפחים, ולטעמייהו בקולי מטלניות כדלקמן.

ב.      דיני קולי מטלניות 1. זרקו לאשפה טהור. 2. הניחו בקופסא טמא. 3. פליגי אי דעתו עליו בתלאו במגוד או הניחו אחורי הדלת, ור''ע סובר בתלאו כר''א ואחורי הדלת כר''י, ולמסקנא קסבר כר''י לגמרי.

ג.       נולד ר''ש שרי ור''י אסר, המקרים והצריכותא 1. מסיקין ביו''ט בשברי כלים דעכשיו נשבר, ומדליק בכלים שרי אף שנעשה שבר כלי, ולא מהפך באיסורא ע''י שמרבה עצים. 2. גרעיני תמרים דהיו מכוסות, ואם נשאר עליהן אוכל שרי לכו''ע. 3. קליפות אגוזים שתמיד מגולות.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ד.      הצריכותא במח' רבי יהודה ורבנן בנתינת השמן להדלקה 1. שפופרת, דלא מאיסא ויבא להסתפק קמ''ל דר''י שרי. 2. חרס, קמ''ל דרבנן אסרי, ולכו''ע שרי אם חיברה בחרס כעין יוצר. 3. קערה אף דמיפסקא.

ה.     דבר שאינו מתכוון 1. בגורר ספסל לר' ירמיה פליגי בגדולים דלא אפשר אבל קטנים אסור, ולעולא בגדולים לכו''ע שרי ובקטנים פליגי. 2. נחלקו במטה כסא וספסל, ואיירי לרבי ירמיה בכסא גדול כמטה, ולעולא במטה קטנה ככסא. 3. מוכרי כסות שרו בלא מתכון, אף דאפשר להפשיל כצנועין.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

דף כט

א.    המח' בפתילת הבגד, ומאי פליגי בהדלקה (3)

ב.    דיני קולי מטלניות (3)

ג.     המח' בנולד, והצריכותא במקרים (3)

ד.    הצריכותא במח' ר"י ורבנן בנתינת שמן להדלקה (3)

ה.    ההיתר בדבר שאינו מתכון (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com