אאא

ציון במרר תבכה וירושלים תתן קולה. אנשי אמונה אבדו באים בכח מעשיהם, גיבורים לעמוד בפרץ דוחים את הגזירות, רבים השיב מעוון, קירב את ישראל לאבינו שבשמיים, חסידא קדישא לישראל, בעיצומן של ימי חג המצות הסתלק מאתנו, עוד אנחנו מבכים את מתינו במגיפה וסופרים אותם, כשבארצות אחרות נופלים אלפים.

מי יודע במקום כמה אבידות הלך הצדיק לכפר על הדור, כי בתלמוד אמרו "אליהו בארבע", וראה זה פלא כי הוא הנפטר 104, שהוא גימטריא ארבע פעמים הוי"ה.

תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר, נשים לילות כימים על משים לילות כימים. אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי קיר, לויתן בחכה הועלה מה יעשו דגי רקק, בנחל שוטף נפלה חכה מה יעשו מי גבים. היה לנו לחומה ולמחסה ביום זעם.

חתנא דבי נשיאה, מורנו ורבנו קדוש ישראל ותפארתו, חסיד ועניו, ירא אלקים, אוהב ישראל, אשר מסר נפשו על התורה ועל הקדושה, רבנו שלום לופס זצוק"ל, רב העיר עכו.

וי לארעא דישראל דאבדה גברא רבה כהאי, אהה עלינו, אנה נוליך את חרפתינו, מי יתן לנו חליפתו, מי יתן לנו תמורתו, ונזכור מה שאמרו בתנא דבי אליהו זוטא [פרשה ט"ז] "וכל תלמיד חכם שמת ולא הניח תמורה ראוי להתאנח עליו לעולמי עולמים". ינוח בשלום על משכבו, ותהא נשמתו צרורה בצרור החיים בגן עדן.

נ,ב: כמה מגדולי ישראל בעבר נספו במגיפה. רבנו האר"י ז"ל בשנת של"ב. בן ל"ח. י"א הפרי חדש בשנת תנ"ח. בן ט"ל.רבנו חיים אבן עטר בשנת תק"ג. בן מ"ז. רבנו משה חיים לוצאטו בשנת תק"ד. בן ט"ל.