אאא

דף ס

א.      מה עושה במחט שאינה נקובה 1. אוגרת שערה. 2. חולקת שערה. 3. בשבת מניחה כנגד פדחתה.

ב.      הטעם שאסרו בשבת סנדל המסומר 1. נחבאו בשבת במערה ונהפך סנדל. 2. שמעו קול חיילים מע''ג המערה. 3. היו בביכ''נ ושמעו קול מבחוץ. ואסרו דווקא בשבת ויו''ט דאיכא כינופיא, אבל לא בחול ובתע''צ שמותרים במלאכה.

ג.       מסמרים לסנדל לחזק אסור אבל לנוי שרי 1. ה' מסמרות בכל סנדל, ב' בכל צד ובאמצע. 2. שבע. 3. י''ג בנוטה. 4. לרבי חייא כ''ב או כ''ד.

ד.      הדינים בסנדל המסומר 1. תפרו מבפנים שרי, דהוי כמנעל. 2. מסמר כמין קלבוס שרי. 3. חִיפה במסמרות שרי. 4. נגממו הרוב שרי, ונעקרו שרי ד' בקטן וה' בגדול. 5. טלטול ע''מ לכסות בו, ת''ק שרי וראב''ש אסר.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    מה עושה במחט שאינה נקובה (3)

ב.    מדוע אסרו סנדל המסומר בשבת (3)

ג.     כמה מסמרים הוו לנוי ושרי (4)

ד.    דיני סנדל המסומר (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com