אאא

דף עג

א.      דין מתעסק 1. להגביה תלוש והגביה מחובר, פטור. 2. נתכון לחתוך, אביי מחייב מכיון שהתכון לחתוך בעלמא, ולרבא פטור מכיון שלא התכון לאיסור.

ב.      נתכון לזרוק ב' וזרק ד' 1. אביי מחייב כיון דנתכון לזריקה. 2. רבא פוטר משום דלא כוון לאיסור.

ג.       אביי ורבא פליגי נמי בכסבור רה''י ונמצא רה''ר, וצריכא 1. א''א לזרוק ארבע בלי שתים. 2. ברה''ר מכוון לזריקת ארבע.

ד.      שלושים ותשע אבות המלאכות 1. סידורא דפת (11): זורע, חורש, קוצר, מעמר, דש, זורה, בורר, טוחן, מרקד, לש, אופה. 2. מעשה הצמר (13): גוזז, מלבן, מנפץ, צובע, טווה, מיסך, עושה שתי בתי נירין, אורג, פוצע, קושר, מתיר קורע, תופר. 3. מעשה העור (9): צד, שוחט, מפשיט, מולח, משרטט, ממחק, מחתך, כותב, ומוחק. 4. שאר האבות (6): בונה, סותר, מכבה, מבעיר, מכה בפטיש, מוציא מרשות לרשות.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה.     החיובים במלאכות 1. זורע וכן זומר נוטע מבריך ומרכיב הם מלאכה אחת, והזומר וצריך לעצים חייב שתים. 2. חורש וכן חופר וחורץ הם מלאכה אחת, הנוטל גבשושית בבית בונה ובשדה הוי חורש, ובצריך לעפרה פטור אף לר''י כיון דהוי מקלקל. 3. קוצר וכן בוצר גודר מוסק ואורה הם מלאכה אחת, והזורק פיסא לדקל להו''א חייב משום תולש ומפרק, ודחי דאינו דרך. 4. במעמר פליגי אי שייכא דוקא בגידולי קרקע או לא. 5. דש וכן מנפץ ומנפט הם מלאכה אחת. 6. זורה בורר ומרקד הוו במשכן ונמנו אף ששלשתם ענינם שוה, ולא נמנה כותש ל''ט אבות, ונדחה. 7. טוחן בפרים סילקא, וכן בחותך עצים, ואם במקפיד חייב אף משום מחתך.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דין מתעסק (2)

ב.    נתכון לזרוק שתים וזרק ארבע (2)

ג.     המח' בכסבור רה"ר, וצריכא (2)

ד.    ל"ט אבות המלאכות לפי נושאים (4)

ה.    החיובים במלאכות (7)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com