אאא

דף פג

א.      ע''ז לאיברים 1. לל''ק אם הדיוט יכול להחזיר הוי כמחוברת, והספק אם אי אפשר, האם נחשב כאילו נחסרה או דאכתי הויא שלימה. 2. לל''ב אם א''א להחזיר לא מטמא כיון דהויא כנשברה, ובעי ביכול האם נחשבת לשלימה.

ב.      ע''ז פחות מכזית 1. אוסר כמו בעל זבוב שהניחו בכיסם ונשקוה. 2. טומאה ליתא אלא בכזית כמו קבר.

ג.       מנין שספינה שהיא טהורה 1. דרך אניה בלב ים. 2. שק דמטלטל מלא וריקן, ואיכא בינייהו ספינת חרס או ספינת הירדן שנטענת ביבשה, ופליגי האם טלטול ע''י שוורים נחשב טלטול.

ד.      מעלת התורה 1. אין למנוע עצמו מבימ''ד אפילו שעה אחת, כדאשכחן שנתפרש טעם המשנה לאחר כמה שנים. 2. אין למנוע עצמו מביהמ''ד ומד''ת אפילו בשעת מיתה, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל. 3. ד''ת מתקימים רק במי שממית עצמו עליה.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף פג

א.    האיבעיא בע"ז לאיברים (2)

ב.    ע"ז פחות מכזית (2)

ג.     מנין שספינה טהורה והנפ"מ (2)

ד.    מעלת התורה (3)

 

דף פד

א.      אמרינן מדרס כלי חרס טהור ולרבי יוסי אף הספינה, ומפרשינן 1. להו''א מגע כלי חרס טמא וספינת הירדן טמאה ולרבי יוסי טהורה, וקשה מאי אף. 2. של עץ אף מדרסו טמא וספינת הירדן טהורה, ולרבי יוסי אף היא טמאה כמו בעץ.

ב.      מנלן דמדרס כלי חרס טהור 1. הוקש המשכב לזב שיש למינו טהרה במקוה, וכן מפץ דקנים טמא במת דאף שאין לו טהרה במקוה מיהו יש טהרה במינו. 2. מהפסוק כמשכב נדתה, וכנ''ל. 3. מהא דצמיד פתיל מציל אפילו אם ייחדו לנדה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

 

שאלות לחזרה ושינון

דף פד

א.    ביאור מהו אף הספינה (2)

ב.    מנלן דמדרס כלי חרס טהור (3)

 

דף פה

א.      דיני ערוגה 1. תוכה ששה על ששה דילפינן מהפסוק כי כארץ תוציא צמחה וקים לרבנן דחמשא בשיתא לא ינקי כדאשכחן שידעו להריח את הארץ, וגבוליה טפח כרוחב פרסת הרגל. 2. מקום הערוגה דאיירי במשנה, לרב בחורבה וגזרינן שמא ימלא את הקרנות, ולשמואל איירי בערוגה בין הערוגות ובנוטה שורה לכאן ושורה לכאן. 3. הפקיע תלם אחד באמצע הערוגה, לר''ש הערבוב ביטל את השורה, ולר''א לא נתבטלה ודלועין שאני שעליהן ארוכין.

ב.      במה מקילים בערוגה 1. עושה עגול ה' בתוך ערוגה ששה, ומחריב בין הבינים או אם היו זרועים שתי זורען ערב. 2. בכדי להכשיר ראש תור בעי שתהא כטבלא מרובעת.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף פה

א.    דיני ערוגה (3)

ב.    במה מקילים בערוגה (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com