אאא

דף פח

א.      תליתאי 1. התורה. 2. העם. 3. משה. 4. הגבלה כרבנן. 5. חדש סיון.

ב.      אגדות קבלת התורה 1. ויתיצבו בתחתית ההר מכאן שה' כפה עליהם הר כגיגית, וזו מודעה רבא לאורייתא, ואעפ''כ קבלוה מאהבה בימי אחשורוש. 2. הארץ בתחילה יראה שמא תחזור לתוהו ובהו, ואח''כ שקטה כשישראל קיבלו את התורה. 3. כשהקדימו ישראל נעשה לנשמע ששים ריבוא מלאכי השרת עטרום בכתרים, וכאשר חטאו ק''כ ריבוא מלאכי חבלה פרקום, ומשה נטלם ועתידים לחזור לנו. 4. כאשר ישראל הקדימו נעשה לנשמע, יצתה בת קול ואמרה מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשין בו. 5. כתפוח שפריו קודם לעליו, כך ישראל הקדימו נעשה לנשמע. 6. הצדוקי אמר לרבא שהם עם פזיז, וענה לו שנאמר עלינו תוּמת ישרים תנחם. 7. לבבתיני באחת מעיניך, ולכשתעשי בשתי עיניך. 8. עלובה כלה מזנה בתוך חופתה, ועדיין נשארה חביבותא שנאמר נתן ריחו ולא הסריח. 9. ד''ת הם כנגיד שבידו להמית ולהחיות.

ג.       כל דבור שיצא מפי ה' 1. נחלק לשבעים לשונות. 2. נקשרו שתי כתרים כמו נגיד. 3. נתמלא העולם בשמים. 4. פרחה נשמתן וחיו בטל של תחיית המתים. 5. חזרו י''ב מיל אחורה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    היכן מצינו תלייתאי בקבלת התורה (5)

ב.    אגדות קבלת התורה (9)

ג.     כל דיבור שיצא מפי ה' (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com