אאא

דף פט

א.      משה רבינו 1. מלאכי השרת אמרו לה' מה לילוד אשה בינינו, ואחז בכסא הכבוד וענה להם שעשרת הדברות לא נוגעים אליהם, מיד נעשו אוהביו ונתנו לו מתנות, ומלאך המות לימדו שהקטורת עוצרת מגיפה. 2. השטן חיפש את התורה, וחיפש בשמים ובארץ בתהום ובים עד שבא למשה, ובגלל שלא רצה להחזיק טובה לעצמו לפיכך נקראת על שמו. 3. משה ראה שה' קשר כתרים לאותיות, וה' א''ל היה לך לעזרני. 4. כשמשה בושש מלרדת השטן ערבב את העולם ואמר להם באה שעה ששית, ואף הראה את דמות מטתו ואז אמרו כי זה משה האיש.

ב.      מדוע נקרא שמו הר סיני 1. להו''א ניסים, ודחי א''כ לימא ניסאי. 2. סימן טוב, ודחי א''כ סימנאי. 3. שירדה עליו שנאה לעכו''ם. 4. כך שמו.

ג.       השמות של מדבר סיני ומדוע 1. צין, שעליו נצטוו. 2. קדש, שנתקדשו עליו. 3. קדמות, שניתנה עליו התורה הקדומה. 4. פארן, שפרו ורבו עליה. 5. חורב, כך שמו, או שירדה עליו חורבה לעכו''ם.

ד.      האבות 1. לא בקשו על הגלות, אברהם בידוע תדע, יצחק ברך את עשיו, וביעקב נאמר אנכי ארד. 2. לעת''ל ה' יאמר בניך חטאו, אברהם ויעקב יאמרו ימחו על קדושת שמך, ויצחק עושה חשבון דלא חוטאים עד גיל כ' וכן בלילה ובשעת האכילה ובית הכסא, ולוקח עליו שהרי הוקרב עולה. 3. יעקב היה צריך לרדת למצרים בשלשלאות של ברזל, אבל זכותו גרמה לו.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    אגדת משה רבינו (4)

ב.    מדוע נקראת שמו הר סיני (4)

ג.     השמות של מדבר סיני, ומדוע (5)

ד.    דברי האבות (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com