אאא

דף צג

א.      המוציא ככר לרה''ר חייב ושנים שהוציאוהו פטורים ואם רק שנים יכולים להוציא לת''ק חייבים ולר''ש פטורים. והשיטות 1. זה יכול וזה יכול, לר''מ חייב ולר''י ור''ש פטור. 2. זה וזה לא יכול, לר''מ ור''י חייב ולר''ש פטור. 3. זה יכול וזה לא יכול, לכו''ע היכול חייב, ואידך הוי מסייע ואין בו ממש.

ב.      דרשת הפסוקים 1. לר''ש איכא ג' מיעוטי שנאמר תחטא לגבי נפש ואחת ובעשותה, ואתי לאחד עוקר ואחד מניח, לשניהם יכולין ולהיכא דתרוייהו לא יכולין. 2. לר''י חד אתי לפטור יחיד שעשה בהוראת ב''ד, ור''ש לטעמיה שמחייב. 3. לר''מ איכא רק תרי מיעוטי, אבל שנים שעשו חייבים אפילו כשאחד יכול.

ג.       אמרינן דמסייע אין בו ממש, והשמועות 1. זב שיושב ע''ג בהמה ויש ארבע טליתות תחת ארבעת רגלי הבהמה אינו מדרס כיון דיכולה לעמוד על ג', דאל"כ היו טמאים וכדין זב המתהפך. 2. משענת הסוס על ידיו, אבל רגליו הוו רק מסייע וטהורה. 3. רגלו אחת על האבן ויכול לעמוד על רגל אחת, עבודתו כשירה. 4. קיבל בימין ושמאל מסייעתו, עבודתו כשירה.

ד.      אמרינן שר''מ מחייב שנים שעשו אף בזה יכול ובזה יכול, ונחלקו אמוראי האם בעינן שיעור לכל אחד או דסגי שיעור אחד לכולן 1. זב שנמצא ע''ג מיטה ויש ארבע טליתות תחת ארבעת רגלי המטה כולם טמאות ולא צריך שיעור זיבה לכל טלית, ש''מ שיעור אחד לכולן. 2. שנים שנעלו דלת גדולה על צבי אחד שניהם חייבים. 3. שותפין שגנבו וטבחו בהמה אחת חייבין. 4. שנים שהוציאו קנה של גרדי חייבין, ודחי דלמא יש בו לארוג מפה לכל אחד מהם.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    השיטות בשנים שעשו מלאכה יחד (3)

ב.    דרשת הפסוקים בשנים שעשאוה (3)

ג.     השמועות במסייע שאין בו ממש (4)

ד.    המח' לר"מ צריך שיהא שיעור לכל א' והשמועות (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com