אאא

פרק ט''ו ואלו קשרים

דף קיב

א.      סוגי הקשרים 1. קשר של קיימא חייב, וזהו קשר גַמלים וספנים. 2. פטור ואסור, קשר שעשוי לזמן. 3. מותר, קשר שעומד להתירו תוך זמן מועט. 4. לר''מ פטור בקשר שאפשר להתירו באחת מידיו, ובעי בעניבה שמיהדק, ועלתה בתיקו.

ב.      הקשר שמותר והקמ''ל 1. קשר של חלוק, וקמ''ל אף שיש תרי דשי. 2. חוטי סבכה, אף דרויחא. 3. רצועות מנעל וסנדל, אף שיש סוגים שחייבים וכדלקמן. 4. נודות יין, בתרי אוני. 5. קדירת בשר, אף שיש שלאכא. 6. לקשור בפני הבהמה, אף שיש תרי איסרי.

ג.       דיני קשירת מנעל 1. חייב בשל רצענין. 2. פטור בשל רבנן. 3. מותר בשל בני מחוזא.

ד.      דיני קשירת סנדל 1. חייב בשל ישמעאלים. 2. פטור בשאר אנשים. 3. מותר כששיך לשני אנשים.

ה.     סנדל שנפסקה רצועתו הפנימית לכו''ע נשאר טמא מכיון שעדיין ראוי ללכת בו, ובנפסקה רצועה החיצונה לת''ק טמא כיון שראוי להפכו ולר''י טהור. והשמועות 1. כמו המחלוקת בטומאה כן בשבת, להו''א גרסינן ולא בחליצה וקשיא דלרבנן אינו פסול שהרי חלצה של שמאל בימין כשר, ולר''י א''א לומר שכשר דהא לא חזי למילתיה, ולמסקנא גרסינן וכן לחליצה דרבי יהודה פוסל. 2. סתם משנה דנפסקה אוזן אחת טמא מדרס ובנפסק השני טהור ממדרס, צ''ל לרבי יוחנן דאיירי שיש ארבע אזנים, ומינה ילפינן לכלי בעלי בתים שניקב כמוציא זית וסתמו עד שהשלימו למוציא רימון דטהור. 3. איכא מח' אמוראים בדעת ר' יוחנן אי פסק כרבי יהודה וכן שתירץ דברי רבי יהודה או דקאמר אין הלכה כרבי יהודה.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף קיב

א.    סוגי הקשרים (4)

ב.    הקשרים שאינם של קיימא, ומאי קמ"ל (6)

ג.     דיני קשירת מנעל (3)

ד.    דיני קשרירת סנדל (3)

ה.    המח' בסנדל שנפסקה רצועה החיצונה והשמועות (3)

 

דף קיג

א.      קשירת חבל 1. דלי בחבל, רבי יהודה שרי ות''ק אסר, ובחבל גרדי פליגי אי גזרו אטו דעלמא. 2. עניבה בחבל דלי שנפסק, לרבנן שרי דלא מיחלף, ור''י דאסר ס''ל דעניבה גופה קשירה היא. 3. חבל גרדי מותר לקשור בפרה ובאיבוס, וחבל דעלמא שרי רק אם כבר קשור צד אחד, ואם לאו אסור.

ב.      טלטול כלי אורגים 1. כלי קיואי מותר לטלטל. 2. בכובד עליון ותחתון, רב יהודה הסתפק, שמואל שרי, ורבי יהודה בר ליואי אסר כיון שלא ניטלין. 3. עמודים אסור, דאף שעושה גומות ממילא חישינן לאשוויי.

ג.       מתי מותר לקפל בגדים בשבת 1. באדם אחד. 2. חדשים. 3. לבנים. 4. אין לו להחליף.

ד.      בגדי שבת 1. שרי לשלשל ולהאריך את בגדיו לכבוד שבת. 2. הפסוק וכבדתו נאמר על מלבושי שבת. 3. רות שמה בגדי שבת לפני פגישתה עם בועז. 4. ילפינן שינוי בגדים מופשט את בגדיו.

ה.     כבוד שבת 1. וכבדתו, מלבושי שבת. 2. דרכיך, הילוך פסיעה גסה, להו''א כשעובר ליד אמת המים, ולמסקנא לאיסור פסיעה גסה. 3. חפצך אסורים, ולא חפצי שמים. 4. ודבר דבר, הרהור שרי. 5. אסור לאכול אדמה בשבת, ואפילו בחול כיון שמלקה, ובעפר בבל איכא מתי מבול.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ו.        רות ובועז 1. נעמי צותה עליה שתלבש בגדי שבת ותרד הגורן, ורות בחכמתה שמה את בגדי השבת רק בגורן, וכן שמואל לא אמר דַבר ה' כי שומע עבדך. 2. ותלך ותבא, עד שמצאה קוצרים מהוגנים. 3. בועז שאל עליה, כיון שראה שלוקטת כהלכה, או שראה את צניעותה שלקטה את הנופלות במיושב. 4. וכה תדבקין, כיון שראה שרות דבקה בנעמי. 5. גשי הלום, רמז למלכות בית דוד שיצאה ממנה ודוד אמר כי הבאתני עד הלום. 6. וטבלת פתך בחומץ, כיון שיפה לשרב, או שיצא ממנה מנשה שמעשיו קשים כחומץ. 7. ותשב מצד הקוצרים ולא באמצע, שמלכות בית דוד עתידה להתחלק. 8. ותאכל ותשבע ותותר, בימי דוד שלמה וחזקיהו ורבי, או בעוה''ז בימות המשיח ולעתיד לבא.

ז.       שריפת חיילי סנחריב 1. לר''י הגוף נשרף, שנאמר תחת כבודו. 2. לרשב''נ הגוף קיים, כבני אהרן. 3. לר''א נשרף הגוף, דהינו כבודו.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף קיג

א.    קשירת חבל (3)

ב.    טלטול כלי אורגים (3)

ג.     מתי מותר לקפל בגדים בשבת (4)

ד.    בגדי שבת (4)

ה.    כבוד שבת (5)

ו.      נעמי ורות (8)

ז.     שריפת חיילי סנחריב (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com