אאא

דף קיד

א.      ת''ח 1. גנאי שיצא במנעלים המטולאים בטלאי ע''ג טלאי. 2. חייב מיתה, על רבב בלבושא או רבד בגלימא, שנאמר כל משנאי אהבו מות.

ב.      חציצה 1. במרדעת, לת''ק רבב, לרשב''ג עד כאיסר ובעי אי דוקא מב' צדדין, ופשט מבוּר דרק מב' צדדין חוצץ, ולר''י אף מצד א'. 2. של בור משני צדדין. 3. של בנאין מצד אחד, וזהו ת''ח או כלים האוליירין.

ג.       איזהו ת''ח 1. מחזירין אבידה בטביעות עין, למי שמקפיד על חלוקו להפכו. 2. ממנים פרנס על הציבור, מי ששואלין אותו הלכה בכל מקום ויודע, בחדא מסכתא באתריה, ובכל הש''ס בריש מתיבתא. 3. מצווין לעשות מלאכתו למיטרח בריפתיה למי שמניח חפצו ועוסק בחפצי שמים.

ד.      חלבי שבת ביו''כ 1. לרי''ש קרבין, דקסבר שמותר להקריב נדרים ונדבות ביו''ט ולכן הפסוק בשבתו אתי ליו''כ. 2. לר''ע לא קרבין, דקסבר שאסור להקריב נדרים ונדבות ביו''ט, וקרא בשבתו אתי לחלבי שבת שקרבים ביו''ט.

ה.     יו''כ שחל במוצ''ש לא תוקעין 1. אתי ככו''ע. 2. בעי למימר דאתי רק כר''ע כיון דלרבי ישמעאל חלבי שבת קרבים ביו''כ, ודחי דלמקדש א''צ לתקוע מכיון שכהנים זריזין. 3. אף דיו''כ קיל משבת לגבי קניבת ירק, לא תוקעין מכיון שאין דוחין שבות להתיר, ובעי למימר דהתירו רק שבות קרובה ודחי מיו''ט שחל במוצ"ש.

ו.        קניבת ירק 1. בשבת אסור, וביו''כ מותר מפני עגמת נפש. 2. יו''כ שחל בשבת פליגי אי שרי, או דאסור מזה שנאמר שבתון, ודחי דאתי לעבור על עשה בנוסף ללאו. 3. כאשר ראו שהקדימו להכין לפני המנחה, אסרו להם.

הדרן עלך פרק ואלו קשרים

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    כבוד תלמיד חכם (2)

ב.    דיני חציצה (3)

ג.     איזהו תלמיד חכם (3)

ד.    המח' בהקרבת חלבי שבת ביו"כ, ומנין (2)

ה.    מדוע ביו"כ שחל במוצ"ש לא תוקעים (3)

ו.      דין קניבת ירק ביו"כ (3) הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]