אאא

דף קטז

א.      מדוע יש סימניות בפרשת ויהי בנסוע 1. הוא ספר בפ''ע. 2. מקומה בפרשת הדגלים ונכתבה כאן כדי להפסיק בין פורענות ויסעו מהר ה' לבין המתאוננים, ופרשה זו עתידה להעקר.

ב.      בעי האם מצילין גליונים מדליקה, והשמועות 1. ס''ת שבלה ואין בו ללקט פ''ה אותיות אין מצילין, ודחי בלה שאני. 2. ס''ת שנמחק בעי פ''ה אותיות, ודחי דהאיבעיא אינה על מקום הכתב, ואיירי דגייז. 3. גליונין מטמאין כמו ס''ת, ודחי דזהו אגב ס''ת. 4. גליונין וספרי מינין אין מצילין, ודחי דקאמר שספרי מינים הוו כגליונים חלקים.

ג.       ספרי מינין 1. בחול לר''י קודר האזכרות ושורף את השאר, ולר''ט שורפם ביחד עם אזכרותיהן. 2. בעי אי מצילין מן הדליקה. 3. מייתי לעג ר''ג על הפילוסופא שלקח שוחד והיטה פעמים דין ירושת הבת, ואמרו עליו בא החמור ובעט בנר.

ד.      לרב קורין בכתובים בשבת ולשמואל לא, ופלוגתייהו 1. להו''א פליגי שלא בזמן ביהמ''ד, וקשיא דבנהרדעא קראו כתובים במנחה דשבת. 2. לרב שרי שלא במקום ביהמ''ד, ולשמואל אסור רק בזמן ביהמ''ד. 3. שמואל אוסר אף שלא בזמן ביהמ''ד, כר''נ שמצריך שידונו מכך ק''ו שלא יקראו בשטרי הדיוטות.

ה.     הפשטת קרבן פסח כשערב פסח חל בשבת 1. המח', לרי''ש מפשיט עד החזה דנעשה צורך גבוה, ולרבנן מפשיט את כולו מפני כל פועל ה' למענהו. 2. טעמא דרבנן שלא יסריח, או שלא יהיו הקדשים מוטלים כנבילה, ואיכא בינייהו שלחן זהב או יום קר.

ו.        אמרינן במשנה מצילין תיק הספר עם הספר אף שיש בתוכן מעות, והראיה למחלוקת בהפשטה 1. מזה שמצילין כ''ש שמפשיטין, ודחי דהפשטה הויא מלאכה ולא טלטול. 2. לרב אשי נחלקו גם נמי בטלטול העור אגב בשר, ודחי שתיק הספר הוי בסיס לדבר המותר משא''כ העור הוי בסיס לדבר האסור. 3. שרי להביא מעלמא תיק שיש בתוכו מעות, ודחי הא גופה מנלן יזרוק את המעות. 4. למסקנא נחלקו רק בהפשטה ואיירי דא''צ לעור, ומפשיטו בחתיכות דקות דאל''כ הויא פסיק רישא.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    מדוע יש סימניות בפרשת ויהי בנסוע (2)

ב.    השמועות האם מצילין גליונות מהדליקה (4)

ג.     ספרי מינין (3)

ד.    המח' בקריאה בספרי כתובים בשבת, ובמאי פליגי (3)

ה.    הפשטת קרבן פסח כשחל ערב פסח בשבת (2)

ו.      הראיה מהצלת תיק הספר להפשטת קרבן פסח (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com