אאא

דף קכד

א.      לרבי נחמיה שרי טלטול רק לצורך ולת''ק אף שלא לצורך, ומפרשינן מהו לצורך ושלא לצורך 1. לרבה לצורך זהו כלי שמלאכתו להיתר לצורך גופו, ושלא לצורך זהו מלאכתו להיתר לצורך מקומו, ומלאכתו לאיסור לצורך גופו. 2. לרבא, לצורך זהו מלאכתו להיתר לצורך גופו ומקומו, שלא לצורך מלאכתו להיתר מחמה לצל ומלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו.

ב.      הקושיות בטלטול 1. קערות דשרי לרבי נחמיה, כגרף של רעי. 2. איסור טלטול מדוכת שום, מחמה לצל. 3. האיסור בעלי, מחמה לצל.

ג.       אסור לטלטל בקעת ע''מ לסמוך בה קדירה, דגזרו יו''ט אטו שבת, ומקשינן דגבי משילין לא גזרינן, ובמשנה אין בין יו''ט לשבת אלא אוכל נפש ש''מ דבשאר דברים גזרינן. ומתרצינן 1. ר''א דאוסר ביו''ט להערים בכדי להעלות אותו ואת בנו מהבור ש''מ דגזר יו''ט אטו שבת ולרבי יהושע לא גזרינן, ודחי התם ר''א אוסר כיון דאפשר בפרנסה במקומו, ורבי יהושע שרי משום דאפשר בהערמה. 2. לב''ש גזרינן כדאשכחן שאסרו ביו''ט הוצאת קטן שלא לצורך וטלטול זהו צורך הוצאה, וב''ה דשרו לא גזרי.

ד.      כלים שנשברו בשבת מותרים בשימוש, לת''ק אם עושים מעין מלאכה ולר''י מעין מלאכתן 1. להו''א פליגי בנשברו מע''ש אבל בנשברו בשבת שרי לכו''ע דמוכנין, ודחי דאין מסיקין בשברי כלים. 2. למסקנא פליגי בשבת אי הוי מוכן או נולד, אבל בנשברו מע''ש לכו''ע שרי כיון שכבר הוכנו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה.     דיני שברי כלים 1. מסיקין בכלים, לר''ש אף בשברי כלים, ולרבי נחמיה אסור. 2. לבנים שנשארו מבנין שרי לישב עליהם ואם סידרם אסור דודאי אקצינהו. 3. מותר לטלטל חרס קטנה, והמיקום לשמואל בחצר, לר''נ בכרמלית, ולרבא אף ברה''ר. 4. מגופה שנשברה שרי לטלטל, ואם זרקה מבעו''י לאשפה אסור. 5. קרומיות של מחצלת שרי שרו בטלטול כיון שראויות לכסות בהם, ושיירי פרוזמיות אסור כשאין ג' אצבעות.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    מהו טלטול לצורך ושלא לצורך (2)

ב.    הקושיות בטלטול (3)

ג.     הסתירה האם גזרינן יו"ט אטו שבת, והמ"ד (2)

ד.    המח' בכלים שנשברו ועושים מעין מלאכה (2)

ה.    דיני שברי כלים (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com