אאא

דף קכט

א.      שינויי הזמנים ביולדת 1. חילול שבת, כאשר הרחם פתוח תמיד מחללין, ואחרי שנסתם מחללין אם אמרה וי''א דשרי אף בסתמא. 2. לנהרדעי כל שלשה ימים מחללין תמיד, כל שבעה אם אומרת, ובתוך שלושים יום שרי רק ע''י גוי.

ב.      מאימתי פתיחת הקבר 1. כשיושבת על המשבר. 2. דם שותת. 3. חברותיה נושאות, ועד ג' ז' או ל' יום.

ג.       השמועות בהקזה 1. שרי לעשות מדורה אף בשבת אם נצטנן, ואין בכך בל תשחית משום דגופו עדיף. 2. עבור מזון לסעודה שלאחר הקזה ימכור אפילו מנעלים ברגליו, ויש לאכול בשר או יין או להתחמם בשמש, ושרי אפילו הערמה, והמיקל ומזלזל בסעודה זו מקילין מזונותיו מן השמים. 3. יש להזהר מרוח שמא עומד על רביעית דם ויתמעט דמו, יטעום ואח''כ יצא דאל''כ מסוכן אם פוגש במת או רוצח או חזיר, וישהה ואח''כ יקום דאל''כ קרוב למיתה יותר מחיים. 4. זמן ההקזה כל ל' יום, ובגיל ארבעים ימעט, ובגיל ששים ימעט שוב. 5. אין להקיז בשני וחמישי, ויום רביעי שהוא ד' או י''ד או כ''ד בחודש, או שאין ד' ימים אחריו. 6. ר''ח ושני חולשא, ושלישי סכנתא, וכל ערב יו''ט אסור משום סכנת הרוח ששמה טבוח שיצאה בערב עצרת. 7. אין לאכול לפני ההקזה, ויש לשתות לאלתר ולאכול תוך חצי מיל.

ד.      מלאכות יולדת שנאמרו בתוכחת יחזקאל 1. מיילדין. 2. חותכין הטבור כר' יוסי, ולרבנן שרי רק בשני תינוקות. 3. רוחצין בחמין את הולד. 4. מולחין. 5. מלפפין, ואמרינן דכולהו דוחים שבת.

הדרן עלך פרק מפנין

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    שינויי הזמנים ביולדת (2)

ב.    מאימתי פתיחת הקבר (3)

ג.     השמועות בהקזה (7)

ד.    המלאכות ליולדת בתוכחת יחזקאל (5) הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]