אאא

פרק י''ט ר''א דמילה

דף קל

א.      הבאת סכין המילה 1. מותר להביא בשבת את הסכין מגולה, ואיבעי לן אי טעמא משום חשדא או חבובי מצוה ונפ''מ להביאו מכוסה ע''פ עצים, ופשט דאין לכסות אלא רק בסכנה. 2. בסכנה מכסהו ע''פ עדים, בעי אי תרי חוץ ממנו, או דסגי עוד אחד עמו דתרוייהו ראויין לעדות במקום אחר.

ב.      קבלת המצוות 1. במקומו של ר''א כרתו עצים לעשות מכשירי מילה בשבת והיו מתים בזמנם ולא גזרו במקום זה על המילה, ובמקומו של רבי יוסי הגלילי אכלו בשר עוף בחלב. 2. מה שקבלו ישראל עליהם בשמחה עדין עושים בשמחה כמו מילה, ומה שקבלו בקטטה נשאר כך כגון עריות. 3. מצוה שמסרו נפשם עליה מוחזקת כגון מילה, ומצוה רפויה נשארה כך כגון תפילין וכמעשה דאלישע בעל כנפים.

ג.       פעם אחת הביאו אזמל דרך חצירות, ומייתי דהיה שלא ברצון חכמים ומפרשינן 1. שלא ברצון ר"א, וקשיא הרי מתיר להביאו אפילו דרך רה''ר. 2. רבנן, אסרי אף בחצירות. 3. למסקנא שלא ברצון ר''א ורבנן כדלעיל, אלא עשו כר''ש דחשיב לגגות חצירות וקרפיפות רשות אחת.

ד.      מבוי שלא נשתתפו בעי האם מטלטל בכולו כמו חצר, או דאסור מכיון שאין לזה ארבע מחיצות ואין בה דיורין. ומייתי 1. הביאו אזמל בשבת בתוך מבוי שלא נשתתפו בו והיה קשה איך עושין כר''א דהוא שמותי ויחיד, וש''מ מותר לטלטל בכולו. 2. מטלטלין בו רק בתוך ד' אמות אם עירבו החצירות עם הבתים, ובלא עירבו שרי לטלטל בכולו מכיון שהחצירות גרמו לבתים להאסר.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    הבאת סכין המילה (2)

ב.    קבלת המצוות (3)

ג.     האופן שהבאת האזמל היתה שלא ברצון חכמים (3)

ד.    האיבעיא בטלטול במבוי שלא נשתתפו בו, ומייתי (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com