אאא

על גדולת האר"י הקדוש מעיד תלמידו רבי חיים ויטל זצוק"ל (המהרח"ו): "מלא תורה כרימון במקרא, במשנה, בתלמוד, בפלפול, במדרשים ובאגדות, במעשה בראשית, במעשה מרכבה... יודע בכל מעשה בני אדם שעשו ושעתידים לעשות, יודע מחשבות בני אדם טרם יוציאום מן הכח אל הפועל... עיני ראו ולא וזר, דברים מבהילים לא נראו ולא נשמעו בכל הארץ מימי רשב"י ע"ה ועד הנה..." (עץ חיים, הקדמת המהרח"ו על שער ההקדמות) כתבנו מעט, וכדאי לראות את המקור...

מה עיקר תורתו של האר"י הקדוש?

האר"י הקדוש כותב שסמוך לביאת המשיח, יתגלו סתרי תורה יותר (שער ההקדמות), כי התורה היא 'עדות גדולה' לגילוי האלוקות וכי "כולם יעידון ויגידון כי "ה' אחד ושמו אחד".

עיקר תורתו היא לתת לאדם 'דעת' ו'מוחין', שעל ידם יכיר יותר ויותר את ה' יתברך, ויקיים תורה ומצוות יותר בכוונה, וע"י זה יעשה 'יחוד' למעלה, ומזה ימשך לו עוד שפע של דעת ויזכה להתקרב להתקרב ולדבק בה' יתברך.

האדם יוכל להגיע ע"י תורתו לדרגה שהוא לא מבין כלל ב'שכלו', רק מוכן להאמין ב'שכל' התורה, וזה יתן לו כוח לעמוד בניסיונות, כי התורה תחזק לאדם את האמונה בכל יום מחדש.

חיזוק האמונה יגרום להתחדשות והתלהבות בלב האדם, וכך יאיר ליבו ונשמתו, וע"י זה האדם יתעורר לקיים מצוות בשמחה, ויביא לקרוב המשיח שאז: "למען דעת כל עמי הארץ, כי ה' הוא האלוקים אין עוד".

רבי לוי יצחק מברדיטשוב אומר, שעיקר תורת האר"י וממשיכי דרכו, הם תורת משיח, וכאשר המשיח יגיע הוא ימשיך לגלות תורה זו - הנסתר יעשה נגלה, וכך יתגלה ויתגדל אלוקות ה' בעולם.

מה 'התרופה' בימות משיח?

האר"י הקדוש אומר שבימות משיח יתגברו מאוד צרות הנפש, אך, זה כנגד זה עשה אלוקים, שדווקא כשיתגברו צרות הנפש יותר, יתגלו סודות התורה יותר ויותר, וגילוי סודות התורה, נועד לתת לאדם חיות, ולהלהיב את ליבו ונפשו לה' יתברך, כך תגדל 'התנוצצות משיח'.

אומר האר"י הקדוש שצריך לדעת שדווקא בדור זה, שיצר הרע יתגבר יותר ויותר, כל עבודה הכי קטנה של האדם, תהיה יקרה עוד יותר: "שעתה בדורות האלו, כשמתגבר האדם בתנועה קלה לשוב לה' יתברך, הוא יקר אצל ה' יתברך הרבה, מעבודות גדולות של דורות הראשונים" (שער הגלגולים הקדמה לח, אות ע).

כיצד זוכים להבנת התורה?

אומר על זה רבי שמעון בר יוחאי: "אנן בחביבותא תליא" (זוהר נשא, אדרא קכח), אנו צריכים בינינו אהבה גדולה - זה העיקר, דווקא ע"י "ואהבת לרעך כמוך" האדם יכול להבין את התורה, כי "ואהבת" הוא "כלל גדול בתורה" (רש"י שם), ואיך ניתן להגיע לזה? ע"י שנכללים יחד, ולכן, האר"י הקדוש, הזהיר בהרבה מקומות על 'אהבת חברים' (שער הכוונות, ועוד).

אומר האר"י הקדוש למהרח"ו: "בעקבתא דמשיחא במיעוט פעולות, יגיעו למדרגת רבי עקיבא", אחת האמרות הכי ידועות של רבי עקיבא היה: "ואהבת לרעך כמוך", ואפשר להגיע לזה היום במעט פעולות, בית המקדש חרב על שנאת חינם, אנו יכולים לתקן את זה היום יותר בקלות.

מהיכן הכוח לאהוב כל יהודי?

הרמ"ק - רבי משה קורדוברו, היה רבו של של האר"י הקדוש, אומר שהאדם צריך לדבק במידותיו של הקב"ה, הוא אומר על הפסוק: "מי אל כמוך" – שהקב"ה מלך נעלב שסובל עלבון, שמוכן לתת לאדם את כל השפע שבעולם, למרות שחוטא לו ומכעיס אותו, הוא מאריך אפו – מחכה לו בסבלנות עד שיחזור, ומה הוא מבקש מהאדם? לאהוב כל יהודי, וע"י זה לקיים: "והלכת בדרכיו".

הקב"ה מוכן לסבול מבניו אהוביו - כל עלבון! ואומר לישראל, בני מה אני מבקש ממכם, שתהיו אוהבים זה לזה, ומכבדים זה את זה, אבל, אם אין אתם אוהבים, אני מעדיף להחריב את ביתי, רק שתבינו על כמה חשוב, שתאהבו כל אחד מבני.

מה הסגולה לקיבול תפילות?

האר"י הקדוש לימד סוד עצום וקדוש לקיבול התפילות, לקבל מצוות עשה "ואהבת לרעך כמוך", ולומר: "הריני מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, והריני אוהב את כל אחד מבני ישראל כנפשי וכמאודי" (מנחת אהרן פארדו, כלל ט אות ה).

הבעל שם טוב הקדוש שהיה ממשיך תורת האר"י הקדוש אומר, שכל יהודי חוטא במשהו, והחטא משאיר פגם באחד מאיבריו, מה שגורם שהוא לא ראוי שתפילתו תתקבל, כי השכינה לא שורה עליו.

מה הפתרון? לפני התפילה האדם יכליל את עצמו בתוך כלל ישראל, יאהב כל אחד מישראל, וכך האיבר שחטא בו מתקשר ל'כלל ישראל', ויש אנשים מישראל שלא חטאו באיבר זה, ההכללות בכלל ישראל - משלים את תיקון האדם, והוא יכול להגיע לקדושה עליונה, וכך - תתקבל תפילתו, שתעלה תפילת למעלה כ'תפילת הצדיקים'.

תפילתי כתפילת הצדיק – מה כוחה?

מדוע כדאי שהתפילה תעלה כ'תפילת הצדיקים? מה מיוחד בתפילת הצדיקים? הקב"ה מתאווה לתפילתם של צדיקים, ויש לו מתפילתם שעשוע ונחת רוח, והוא לא רק 'שומע' את תפילתם, אלא, מחכה ומצפה לה - ממש מתאווה לה, לתפילת צדיק מעלה של: "צדיק גוזר והקב"ה מקיים".

כדי להגיע לכך שהלב יאהב כל יהודי, צריך להרגיש את היהודי השני, ואומר על כך הבעל שם טוב הקדוש כאשר יהודי נאנח על צערו של יהודי אחר, אנחה זו שוברת את כל המחיצות של ברזל של המקטרגים, ושמחה שיהודי שמח בשמחתו של יהודי אחר, גורמת שתפילתו מקובלת אצל ה' יתברך כתפילתו של רבי ישמעאל כהן גדול בקודש הקודשים, כי כל יהודי יקר מאוד אצל הקב"ה, ונחשב אצלו כספר תורה - ממש.

ניתן לחזק את הדברים, במאמר הידוע שאמירת פרק תהילים לבבי, טרחה בעשית טובה ליהודי בגשמיות או ברוחניות, ואהבת ישראל, הם מפתחות המתאימים לכל המנעולים של היכלות הרחמים, דלתות הרפואה, ישועה ופרנסה.

רוצה שהקב"ה יאהב אותך? תן אהבה!

בפסוק "ואהבת לרעך כמוך אני ה'" תמוה החיבור בין אהבת לרעך כמוך לבין אני ה', מה הקשר בין שני חלקי הפסוק? הקב"ה רוצה לומר לאדם, כמו שאתה מתנהג עם חברך, באהבה ואחדות 'כמוך אני ה'', בסוד ה' צילך, אני אנהג בך כמו שאתה נוהג עם חברך, אם תאהב את החבר, אני אעשה כמוך ואתנהג איתך באהבה, ואתן לך כל טוב.

מובא מתלמידי האר"י הקדוש שהזכיר את תלמידיו: "שיהיה ביניהם אהבה גדולה"! כי עיקר המשכת התורה, הוא ע"י אהבה וחסד, שהוא בחינת השתוקקות וכיסופין דקדושה, וע"י זה זוכין לקבלת התורה ולכל טוב.

יהי רצון שזכות האר"י הקדוש - רבי יצחק לוריא אשכנזי תגן עלינו, ונזכה לדבק בתורתו, ולראות מהרה משיח צדקנו, אמן.