אאא

דף קנ

א.      דיני הרהור ודיבור 1. אסור לשכור פועלים בשבת, והחידוש שלא יאמר לחבירו לשכור, להו''א נכרי ודחי דהוא שבות, אלא דשרי לומר ברמז כמ''ד שמתיר לומר לחבירו הנראה שתעמוד עמי בערב, מכיון שרק דיבור אסור אבל הרהור מותר. 2. הרהור במרחץ אסור, להו''א משום דהרהור כדבור, ולמסקנא משום והיה מחניך קדוש. 3. דיבור שרי בחפצי שמים, כדלקמן. 4. דיבורי מה בכך, מה שעברו שרי אבל מה שעתיד אסור.

ב.      חפצי שמים דשרי לדבר בהם בשבת 1. חשבונות מצוה. 2. לפסוק צדקה לעניים. 3. פיקוח נפש. 4. פיקוח רבים. 5. לפקח על עסקי רבים בביכ''נ וטרטיאות וקרקסאות ובסילקאות. 6. לשדך תינוקות. 7. ללמד תינוק ספר ואומנות.

ג.       שרי לומר שהולך חוץ לתחום כיון דשרי ע''י בורגנין, ומייתי 1. אין מחשיכין על התחום להביא פירות, ותירץ דשייכא במחוברין. 2. תבן וקש, במסריח. 3. עסקי כלה דהוי מלאכה בקציצת הדס, ובמת לתפור גלימא.

ד.      כיצד מחשכין על התחום, והרי צריך להבדיל 1. לא סגי להבדיל בתפילה בלא כוס. 2. איכא כוס בשדה כגון בין הגיתות. 3. ע"י אמירת ברוך המבדיל.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דיני הרהור ודיבור (4)

ב.    חפצי שמים שמותר לדבר בהם בשבת (7)

ג.     ההיתר לומר שהולך חוץ לתחום, והשמועות (3)

ד.    כיצד מבדיל כאשר מחשיך על התחום (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com